^
โยนาห์
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์
โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนีไป แล้วเกิดพายุใหญ่
ปลามหึมาตัวหนึ่งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนีนะเวห์กลับใจ
โยนาห์โกรธ
พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์