^
เพลงคร่ำครวญ
เพลงคร่ำครวญบทแรก
เพลงคร่ำครวญบทที่สอง
เพลงคร่ำครวญบทที่สาม
เพลงคร่ำครวญบทที่สี่
เพลงคร่ำครวญบทที่ห้า