^
หนังสือเลวีนิติ
เครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
ธัญญบูชา
สันติบูชา
เครื่องบูชาไถ่บาป
เครื่องบูชาไถ่การละเมิด
เครื่องบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน
ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด
เครื่องบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์
วิธีถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
วิธีถวายเครื่องสันติบูชา
ส่วนสำหรับพวกปุโรหิต
การเจิมตั้งพวกปุโรหิต
การสวมเครื่องยศและการเจิมมหาปุโรหิต
เครื่องถวายสำหรับการเจิมพวกปุโรหิต
การเริ่มต้นแห่งการปรนนิบัติของพวกปุโรหิต
นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่องด้วยไฟที่ต้องห้าม
ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต
พระราชบัญญัติต่างๆเรื่องอาหาร
การกำเนิดบุตรและความเป็นมลทิน
โรคเรื้อน แบบอย่างของความบาป
การชำระคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน
เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชำระ
วันทำการลบมลทิน
ชีวิตของบรรดาเนื้อหนังอยู่ในเลือด
ทรงห้ามความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอย่าง
วิธีใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า
โทษสำหรับการผิดศีลธรรม
แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต
ข้อจำกัดสำหรับปุโรหิตและครอบครัว
เครื่องบูชาต้องปราศจากตำหนิ
วันสะบาโต
เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
ผลรุ่นแรก
เครื่องบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์
เทศกาลเสียงแตร
วันทำการลบมลทิน
เทศกาลอยู่เพิง
การเตรียมน้ำมันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป
ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
โทษสำหรับการหมิ่นประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน
ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร
การไถ่ถอนที่ดิน
ข้อยกเว้นต่างๆเรื่องการไถ่ถอนที่ดิน
การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส
พระราชบัญญัติต่างๆเรื่องวันสะบาโตและรูปเคารพ
พระพรสำหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม
โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป
คำพยากรณ์ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
พระเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
พระราชบัญญัติต่างๆเรื่องการปฏิญาณ
อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิ่งที่ถวายแล้ว
สิบชักหนึ่งทั้งสิ้นเป็นของพระเยโฮวาห์