^
ลูกา
คำนำ
ทูตสวรรค์พยากรณ์ถึงการกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
มารีย์เยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธ
คำสรรเสริญของมารีย์
การกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)
ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ
พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์
ทั้งครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็ม
การรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน 1:6-8, 15-36)
พระเยซูทรงรับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารีย์มารดาของพระองค์
พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)
พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ
พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)
พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)
การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
พระเยซูทรงรักษาชายโรคเรื้อนให้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)
ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
คำอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนัง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)
ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
ความสุขอันเปี่ยมล้น (มธ 5:2-12)
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)
บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน
พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)
คำวิจารณ์อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี
หญิงคนชั่วชโลมพระเยซู
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รักมาก
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี
คำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
คำอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)
มารดาและพวกน้องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)
พระเยซูทรงสั่งให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)
คนคลั่งเพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)
บุตรสาวของไยรัสฟื้นคืนชีพและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
ความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
การยอมรับอันยิ่งใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
พระคริสต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ
การจำแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
สาวกเก้าคนขาดอำนาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)
พระคริสต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
การพิพากษาอย่างรุนแรง (มธ 11:20-24)
ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ข้อสำคัญที่สุดของพระบัญญัติ
คำอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี
มารธาและมารีย์
แบบอย่างของการอธิษฐาน
คำสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน
พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)
การกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
หมายสำคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
รูปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
ทรงตำหนินักกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
เชื้อของพวกฟาริสี
คำอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คำอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ
พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
กลับใจหรือพินาศ
คำอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
ทรงรักษาหญิงคนหนึ่งในวันสะบาโต
คำอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
คำอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
พระเยซูทรงคร่ำครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็มที่หลงทาง (มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานน้ำในวันสะบาโต
คำอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิ่ง
คำอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)
สิ่งที่สาวกต้องสละ
พวกฟาริสีขี้บ่น
คำอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)
คำอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป
คำอุปมาเรื่องบุตรหายไป
บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรื่นเริงยินดี
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
คำอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคำสั่งสอนของพระเยซู
พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)
เศรษฐีและลาซารัส
พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
ผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย
ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน
อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์
หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม
คำอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)
เรื่องเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงความตายและการฟื้นคืนชีพของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
ศักเคียสคนเก็บภาษีได้รับความรอด
คำอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชัย (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)
ทรงกันแสงเพราะกรุงเยรูซาเล็ม (ลก 13:34-35)
ทรงชำระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)
คำอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชั่วร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)
คำถามเกี่ยวกับการส่งส่วย
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)
เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)
เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
การทำลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
คำอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)
การเตรียมสำหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
ทรงประทานพิธีศีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
อัครสาวกผู้หนึ่งจะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า
ทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคำทรงเตือน
พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)
พระเยซูทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18, 25-27)
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)
พระเยซูต่อหน้าเฮโรด
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)
การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด
พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
การฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส
พระเยซูทรงปรากฏต่ออัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
คำบัญชาที่ยิ่งใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)