^
มาลาคี
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนือเอโดม
พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต
ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล
เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว
พระเจ้าทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่หย่าร้างและการทรยศ
การขาดความเคารพทำให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย
คำพยากรณ์ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์
การปล้นพระเจ้าในเรื่องสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชา
หนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักตร์
วันแห่งพระเยโฮวาห์
ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13; ลก 1:17; วว 11:3-6)