^
มัทธิว
ลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตั้งต้นจากอับราฮัม
การตั้งครรภ์และการกำเนิดจากหญิงพรหมจารี
นักปราชญ์จากทิศตะวันออก
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียิปต์
กษัตริย์เฮโรดมีบัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศหลักคำสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)
พระเยซูทรงเริ่มการประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรูว์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี
การเทศนาสั่งสอนบนภูเขาเรื่องความสุขนิรันดร์ (ลก 6:20-49)
คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสำเร็จ
พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคำสอนในพระคัมภีร์เดิม
พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
จงรักศัตรู
คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)
แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
การถืออดอาหารจากใจจริง
จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)
กฎทองคำ
คนแสวงหาความรอดมีน้อย คนจำนวนมากจึงหลงไป
เรารู้จักผู้พยากรณ์เท็จได้โดยคำสอนของเขา
ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
รากฐานสองชนิด (ลก 6:47-49)
คนโรคเรื้อนหายป่วย
ผู้รับใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)
พายุสงบลงด้วยพระดำรัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)
คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)
ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
คำอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนัง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัสฟื้นขึ้นจากความตาย (มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
คนทำการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
ปัญหาของสาวก
พระคริสต์ทรงอยู่เหนือบิดาหรือมารดา
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)
การพิพากษาสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
การเชื้อเชิญที่ยิ่งใหญ่
พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
ฝูงชนที่ติดตามมาได้รับการรักษาให้หาย
ชายมีผีสิงได้รับการรักษา พวกฟาริสีกล่าวหาว่าเป็นโดยฤทธิ์อำนาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30; ลก 11:14-23)
ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
คำพูดที่ชั่วร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชั่วร้าย (ลก 6:43-45)
โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
บั้นปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)
ผู้ประพฤติตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนญาติพี่น้องของพระคริสต์ (มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
คำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
คำอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
คำอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)
คำอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)
ทรงอธิบายคำอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
คำอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
คำอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
คำอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)
ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)
พระเยซูทรงเสด็จดำเนินบนน้ำ (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)
เปโตรสงสัยและจมลง
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รับการรักษาให้หาย (มก 7:24-30)
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสำคัญ (มก 8:10-12)
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์แสดงถึงคำสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
การยอมรับอันยิ่งใหญ่ของเปโตร
พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการตรึงบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
การจำแลงพระกายของพระคริสต์
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิ์อำนาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)
พระเยซูทรงพยากรณ์อีกครั้งถึงการทรยศพระองค์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ (มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
การอัศจรรย์เรื่องเงินค่าบำรุงพระวิหาร
พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)
คำอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)
การปฏิบัติต่อพี่น้องที่ทำผิดต่อท่าน
พระสัญญาสำหรับการอธิษฐานร่วมกัน
จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รับการยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
พระเยซูทรงชี้แจงถึงเรื่องการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)
เรื่องเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)
บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล
คำอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุ่น
พระเยซูทรงพยากรณ์อีกครั้งถึงการทรยศพระองค์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ (มธ 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
มารดาคนหนึ่งทูลขอความยิ่งใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
พระเยซูทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
พระเยซูทรงชำระล้างพระวิหารเป็นครั้งที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)
มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)
พระเยซูกับสิทธิอำนาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)
คำอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน
คำอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)
คำอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)
พระเยซูทรงตอบคำถามของพวกเฮโรดเกี่ยวกับการเสียภาษี (มก 12:13-17; ลก 20:20-26)
พระเยซูทรงตอบคำถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้นจากความตาย (มก 12:18-27; ลก 20:27-38)
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
คำถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหลงตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก 20:45-47)
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุงเยรูซาเล็ม (ลก 13:34-35)
การพยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิ่ง (มก 13:14-23)
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
ผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ
คำอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน
คำอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์
การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)
มารีย์ชาวบ้านเบธานีชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทั้งหลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
การจัดเตรียมเบื้องต้นสำหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
การตั้งพิธีศีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
ทรงพยากรณ์ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
พระเยซูในสวนเกทเสมนีใกล้วันสิ้นพระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)
สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต
การสำนึกผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าปีลาต
พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวิต
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)
การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
เกิดความมืดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมง พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ (มก 15:33-41; ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
ม่านกั้นสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนำพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
คำรายงานของพวกทหารยาม
พระบัญชาอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์