^
มีคาห์
พระเจ้าทรงมีเรื่องกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์
ความโลภและพวกผู้พยากรณ์เท็จนำความหายนะมาสู่ยูดาห์
พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
ยูดาห์จะถูกนำไปเป็นเชลย เยรูซาเล็มจะถูกทำลาย
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
อิสราเอลจะต้องถูกนำไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายังแผ่นดินของตน
คำพยากรณ์เรื่องการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม
ยุคอาณาจักร 1000 ปี
พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล
มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในวาระสุดท้าย