^
โอบาดีห์
ความหายนะจะมาสู่เอโดม
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล
การรื้อทำลายเอโดม เปรียบได้กับวันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
ในยุค 1000 ปี อิสราเอลจะได้แผ่นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์