^
ฟีเลโมน
คำคำนับจากเปาโลและทิโมธี
ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน
เปาโลขอร้องเรื่องโอเนสิมัส
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล