^
สุภาษิต
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา
จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา
สติปัญญาจากบิดา
จงระวังผู้หญิงชั่ว
คำเตือนเรื่องการค้ำประกัน การเกียจคร้าน ความหยิ่ง การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี
จงระวังวิถีทางของหญิงชั่ว
การสรรเสริญสติปัญญา
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริ่มต้นของสติปัญญา
ความเขลาแห่งความชั่วร้ายเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
ความจริงเปรียบกับความเท็จ
ความชอบธรรมเปรียบกับความชั่วร้าย
บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา คนมั่งมีเปรียบกับคนยากจน
ความดีเปรียบกับความชั่วร้าย
ความดีเปรียบกับความชั่วร้าย
คำสั่งสอนเรื่องความดีกับความชั่วร้าย
คำสั่งสอนเรื่องความชอบธรรม
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
คำเตือนสติและคำสั่งสอน
ทางแห่งสันติภาพและความสำเร็จ
หลักการฝ่ายศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณ
การตักเตือนเรื่องความตะกละ การสมาคมกับคนชั่ว การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงแพศยาและการดื่มสุรา
การตักเตือนเรื่องการริษยาคนชั่ว
คำตักเตือนและคำสั่งสอนต่างๆ
ทางทั้งหลายของคนโง่เขลา คนขี้เกียจและคนก่อความยุ่งยาก
คำตักเตือนและคำสั่งสอนต่างๆ
บำเหน็จต่างๆของคนชอบธรรม
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
ถ้อยคำของอากูร์
ถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอล
ภรรยาที่ดี