^
เพลงสดุดี
เล่มที่หนึ่งซึ่งเปรียบกับหนังสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์ ความสุขของคนที่รักพระเจ้า
คนอธรรมขาดความสุข
ราชอาณาจักรของพระบุตร
ทรงชักชวนกษัตริย์ทั้งหลายให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
เราปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงป้องกัน เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีของดาวิด
จงวางใจในพระเยโฮวาห์
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องเป่า เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำท่าน
ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรูของท่าน ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดอธิษฐานเรื่องการประสงค์ร้ายของพวกศัตรู ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคำพูดของคูชคนเบนยามิน
พระราชกิจและความรักของพระเจ้ายกย่องสง่าราศีของพระองค์ ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด
การสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์
การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรื่องความชักช้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
การทูลขอพระคุณ
คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่งของดาวิด
การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์
ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู คำอธิษฐานของดาวิด
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า
สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศีของพระองค์ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอพระคุณ
การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
การขอบพระคุณสำหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ทรงพยากรณ์ถึงคำตรัสของพระเยซูบนกางเขน ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด
เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด
กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดยึดมั่นในความเชื่อโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความรัก
ดาวิดทูลขอเรื่องศัตรูของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน
ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้ เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด ณ พิธีถวายพระราชวังของดาวิด
ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ง
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
ความไว้วางใจในพระเจ้า
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและแนะนำให้คนอื่นทำเช่นกัน เพลงสดุดีของดาวิดเมื่อท่านทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรูของท่าน
สภาพของคนอธรรม ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
สันติภาพและความดีในอนาคตสำหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารำลึก
ดาวิดรักษาความคิดของท่านไว้ ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
คำอธิษฐานของดาวิด
เรื่องความวางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
การเชื่อฟังเป็นเครื่องบูชาที่ดีที่สุด
การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
การทูลขอของดาวิด
ดาวิดพึ่งพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือ
เล่มที่สองซึ่งเปรียบกับหนังสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ดาวิดมีความร้อนรนในการปรนนิบัติพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์
ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด
ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์
ความชั่วร้ายต่างๆในปัจจุบัน
ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย” ถึงหัวหน้านักร้อง ของคณะโคราห์ บทเพลงตามทำนองอาลาโมท
คำชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์
การวางใจในพระเจ้าสำหรับการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงครอบครองบนแผ่นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
ดาวิดทูลขออภัยและขอคืนดีกันกับพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อนาธันผู้พยากรณ์มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
ดาวิดขอบพระคุณ ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคนเอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค”
ความเลวทรามของมนุษย์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาหะลัท มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ”
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือดาวิด ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดขอพระเจ้าทรงทำลายพวกศัตรูของท่าน
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโยนาเธเลมเรโคคิม มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อท่านหนีซาอูลที่ในถ้ำ
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
การตำหนิผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด
ลักษณะของคนชั่ว
ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองชูชานเอดูท มิคทามบทหนึ่งของดาวิดเพื่อสั่งสอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ และเมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ่งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารยูดาห์
ดาวิดมั่นใจว่าพวกศัตรูจะถูกทำลาย
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด
ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
ดาวิดบอกถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี
การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลง
การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด
ดาวิดร้องทุกข์เรื่องความยากลำบาก ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม เพลงสดุดีของดาวิด
การทูลขอให้พ้นไป
การอธิษฐานเรื่องคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด สำหรับการบูชาอันเป็นที่ระลึก
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรื่องพวกศัตรูของท่าน
การสรรเสริญพระเจ้า
ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน
เล่มที่สามซึ่งเปรียบกับหนังสือเลวีนิติ เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์ พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนชอบธรรมและคนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
คำพยากรณ์ไว้ทุกข์เรื่องการทำลายกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพวกอิสราเอลถูกนำไปเป็นเชลย มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ
ผู้พยากรณ์สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ
คำสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
การประกาศถึงความรุ่งเรืองของพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ
จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรง
นักแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ
การชัยชนะ
คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรื่องความดีเลิศของพระเจ้า มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ
การร้องทุกข์เรื่องการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ
การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น
การทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดปรานอีก ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิมเอดูท เพลงสดุดีของอาสาฟ
การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุดีของอาสาฟ
การร้องทุกข์เรื่องการคิดกบฏ บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ
การอธิษฐานสู้ศัตรูของอิสราเอล
ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของคณะโคราห์
การทูลขอให้เข้าไปอยู่ในพระวิหาร
นักแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
ความมั่นใจในความดีเลิศของพระเจ้า
ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คำอธิษฐานของดาวิด
สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์
คำอธิษฐานแห่งความโศกเศร้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของคณะโคราห์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่งของเฮมาน คนเอสราห์
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิลบทหนึ่งของเอธาน คนเอสราห์
พระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าต่อดาวิด
เล่มที่สี่ซึ่งเปรียบกับหนังสือกันดารวิถี เกี่ยวกับอิสราเอลและชนชาตินั้น โมเสสกล่าวถึงพระสัญญาและการทำโทษของพระเจ้า คำอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า
ความสั้นแห่งชีวิต
สภาพอันมีสุขของคนที่รักพระเจ้า
ความปลอดภัยของคนที่รักพระเจ้า
การยกย่องคนที่รักพระเจ้า
การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสำหรับวันสะบาโต
ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
การขอร้องเรื่องการปกครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
พระพรแห่งความทุกข์ยาก
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์
ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
สิ่งทั้งปวงจงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดี
การนมัสการในศิโยน
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
การขอร้องอย่างทุกข์ใจ คำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
จงระลึกถึงพระเมตตาทั้งหลายของพระเจ้า
การสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์ เพลงสดุดีของดาวิด
การไตร่ตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า
เล่มที่ห้าซึ่งเปรียบกับหนังสือพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด
การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ดาวิดบ่นเรื่องพวกศัตรูที่นินทาท่าน ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษัตริย์มีอำนาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด
จงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์
จงยำเกรงพระเยโฮวาห์
พระสัญญาต่างๆสำหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์
จงยำเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
จงมั่นใจในพระเจ้า
การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
บรรดาคำอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก)
เบธ (ข)
กิเมล (ค)
ดาเลธ (ง)
ฮี (จ)
เวา (ฉ)
เซน (ช)
เชธ (ซ)
เทธ (ฌ)
โจด (ญ)
คาฟ (ด)
ลาเมด (ต)
เมม (ถ)
นูน (ท)
ซาเมค (ธ)
เอน (น)
บี (บ)
ซาดดี (ป)
คอฟ (ผ)
เรช (ฝ)
ชิน (พ)
เทา (ฟ)
ดาวิดทูลขอเรื่องศัตรูของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ดาวิดปีติยินดีเรื่องพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
คนที่ตามทางของพระเจ้ามั่นใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
คำอธิษฐาน
ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน
บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
พระพรสำหรับครอบครัวที่สัตย์ซื่อ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
คำอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
คำตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
คำตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
บรรดารูปเคารพไร้สาระ
คำตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
ความมั่นคงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เพลงสดุดีของดาวิด
ความมั่นใจในพระเจ้า
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอให้เรื่องของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดได้รับความปลอบโยนเมื่อท่านอธิษฐาน มัสคิลบทหนึ่งของดาวิด คำอธิษฐานเมื่อท่านอยู่ในถ้ำ
การทูลขอความโปรดปรานเมื่อต้องถูกตัดสิน เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดทูลขอความเมตตาและสัญญาว่าจะได้สรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์ บทเพลงสรรเสริญของดาวิด
นักแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิตย์
ผู้พยากรณ์ตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
นักแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ