^
หนังสือวิวรณ์
วิวรณ์ของพระคริสต์ต่อยอห์น
เขียนถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดในแคว้นเอเชีย
คำนับมายังคริสตจักรทั้งหลาย
ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย
พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
ยอห์นได้รับการสำแดงในสวรรค์
คำสรรเสริญของผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสวรรค์
หนังสือแห่งภัยพิบัติทั้งเจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
ชีวิตทั้งมวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)
ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)
ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่งในสี่)
ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)
ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ)
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รับการประทับตรา
การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั่ง
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทั้งเจ็ดแห่งการพิพากษา)
แตรที่หนึ่ง (พืชพันธุ์แห่งแผ่นดินโลกถูกทำลายหนึ่งในสาม)
แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทำลายหนึ่งในสาม)
แตรที่สาม (แม่น้ำและบ่อน้ำพุมีรสขมหนึ่งในสาม)
แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่งในสาม)
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว)
แตรที่หก (มนุษย์หนึ่งในสามถูกฆ่าตาย)
ยอห์นได้รับหนังสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ง
การวัดพระวิหารชั้นใน
คำพยากรณ์ของพยานทั้งสอง
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์)
ผู้หญิงและพญานาค
บุตรนั้นจะได้ครอบครอง
มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
ซาตานข่มเหงหญิงนั้น
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเล
สัตว์ร้ายกระทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดิน
ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
ทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิตย์ของทุกคนที่รับเครื่องหมายและบูชาสัตว์ร้าย
พระสัญญาอันมั่นคงสำหรับพวกวิสุทธิชน
การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
ขันทั้งเจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)
ขันใบที่สาม (แม่น้ำทั้งหลายกลายเป็นเลือด)
ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์)
ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)
ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สำหรับพวกกษัตริย์แห่งทิศตะวันออก)
ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย
กษัตริย์ทั้งหลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
นครบาบิโลนล่มจม
กษัตริย์และพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกคร่ำครวญต่อบาบิโลน
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
อาเลลูยาบนสวรรค์
การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์
การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า
ปลายทางปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์เท็จ และกองทัพของเขา
ซาตานถูกขังไว้พันปี
การฟื้นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิ้งลงในนรก
การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
เยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์และสิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
แบบของเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
พระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
แม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิต
คำสั่งให้ประกาศคำพยากรณ์นี้
การชวนเชิญครั้งสุดท้ายของพระคัมภีร์ต่อคนบาป
คำทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา