^
หนังสือโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุงโรม
คนที่ได้รับความสว่างได้หันกลับไปสู่ความมืด
จักรวาลพิสูจน์ว่ามีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนับถือรูปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลวทราม
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน
ผู้ที่รักความชอบธรรม
พิธีเข้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
ทุกคนเป็นคนบาป
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
พระราชบัญญัติมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์
อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ
เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
พระพรแห่งความชอบธรรม
ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ทาสแห่งความชอบธรรม
การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
พระราชบัญญัติชี้ว่าทุกคนต้องการความรอด
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายจิตวิญญาณ
ไม่มีการปรับโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
อยู่ฝ่ายพระวิญญาณหรืออยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
ผู้เชื่อเป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์
ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา
ทรงเรียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสง่าราศี
ผู้เชื่อได้รับความรอดนิรันดร์
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
มิใช่ชาวยิวจะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณทุกคน
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่ที่จะได้รับความรอด
ชนชาติอิสราเอลไม่รู้จักความชอบธรรม
ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์
ความสำคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่จะได้รับความรอด
ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคำเตือนนั้น
ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต
คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน
คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
คริสเตียนจงยอมอยู่ใต้การปกครองของผู้มีอำนาจ
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง” ได้อย่างไร
ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนียมต่างกัน
เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
จงอดทนในการประพฤติต่อพี่น้องที่อ่อนในความเชื่อ
คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รักยิ่ง