^
เศคาริยา
ผู้พยากรณ์เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขี่ม้าสีแดง
พระเจ้าทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแล้ว
นิมิตเรื่องเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน
การวัดกรุงเยรูซาเล็มแห่งอนาคต
ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรูซาเล็มจะรับพระพร
โยชูวาสวมเครื่องแต่งกายแห่งความชอบธรรม
โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอังกูร
คันประทีปทำด้วยทองคำกับต้นมะกอกเทศสองต้น
เศรุบบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สำเร็จ
พยานสองคน (วว 11)
หนังสือม้วนหนึ่งที่เหาะอยู่ เป็นคำสาปแช่ง
เอฟาห์ที่ออกไป
รถรบสี่คัน
การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรียบได้กับพระคริสต์ ผู้เป็นมหาปุโรหิตและกษัตริย์
ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ
จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี
บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลง
ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคำของพวกผู้พยากรณ์
เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทั้งโลก
คำตรัสของพระเจ้าเรื่องประเทศต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ
คำพยากรณ์เรื่องการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์
ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้นดังเดิม
อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์
พระเยซูจะถูกขายด้วยเงินสามสิบเหรียญ
ยุคแห่งความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พรรคพวกของสัตว์ร้ายล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้
พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุงเยรูซาเล็ม และทำลายบรรดากองทัพที่ล้อมกรุงไว้
อิสราเอลจะเห็นพระผู้ช่วยให้รอด
คนอิสราเอลที่เหลืออยู่จะกลับมาหาพระคริสต์และรับความรอด
การไหว้รูปเคารพถูกกำจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้อิสราเอลดูแผลของพระองค์
อิสราเอลจะถูกพิพากษาและชำระให้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิ้งไป (อสค 20:33-38)
สงครามอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์และกองทัพของเขาจะถูกทำลาย (วว 19:11-21)
พระเยซูคริสต์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)
แม่น้ำสายใหม่ไหลจากเยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือและทะเลเมดิเตอเรเนียน (อสค 47:1-12)
พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น
ทั้งโลกจะอยู่ใต้การปกครองของพระคริสต์