^
เศฟันยาห์
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต
ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์
คำพยากรณ์เรื่องการพิพากษาต่อกาซา โมอับ อัมโมนและเอธิโอเปีย
ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์และปุโรหิตแห่งเยรูซาเล็ม
บรรดาศัตรูของเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษ
อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์