A-mốt
1
Sau đây là lời của A-mốt, một trong những kẻ chăn chiên ở thị trấn Tê-cô-a. Ông nhìn thấy dị tượng về Ít-ra-en hai năm trước cơn động đất khi Ô-xia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am, con Giô-ách làm vua Ít-ra-en.
Sự trừng phạt A-ram
A-mốt nói,
“CHÚA sẽ gầm lên từ Giê-ru-sa-lem;
Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem.
Các đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ khô héo,
đến nỗi đỉnh núi Cạt-mên* núi Cạt-mên Một ngọn núi nằm về phía bắc Ít-ra-en. Tên núi ấy có nghĩa là “vườn nho của Thượng Đế” chứng tỏ đó là vùng đất phì nhiêu. cũng sẽ khô cằn.”
 
CHÚA phán:
“Vì Đa-mách phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó.
Chúng nó đè bẹp dân Ghi-lê-át
bằng ván đạp lúa có răng sắt.
Nên ta sẽ sai lửa xuống trên nhà Ha-xa-ên Ha-xa-ên Ha-xa-ên là vua của A-ram (Xy-ri) Ông ta giết Bên Ha-đát, vua A-ram. Xem II Vua 13:3.
để phá sập các tháp cao của Bên Ha-đát.
Ta sẽ tiêu hủy thanh cài cửa của Đa-mách Đa-mách Thủ đô của A-ram (Xy-ri).,
và tiêu diệt vua ngự trị trong thung lũng A-ven,
cũng như lãnh tụ của Bết Ê-đen§ Bết Ê-đen Thành phố của vua A-ram (Xy-ri) trên núi Li-băng. Từ ngữ nầy nghĩa là “Nhà Khoái lạc” hay “Thiên đàng.”.
Dân A-ram sẽ bị bắt làm tù binh đến xứ Kia* Kia Hay “Cua,” một vùng do người A-xy-ri kiểm soát. Xem A-mốt 9:7.,” CHÚA phán vậy.
Trừng phạt dân Phi-li-tin
CHÚA phán:
“Vì Ga-xa Ga-xa Một thành phố quan trọng của dân Phi-li-tin. phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm.
Nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ga-xa
để tiêu hủy các toà nhà kiên cố của nó.
Ta sẽ tiêu diệt lãnh tụ thành Ách-đốt,
cùng thủ lãnh của Ách-kê-lôn.
Rồi ta sẽ nghịch lại dân thành Éc-rôn Ách-đốt, Ách-kê-lôn, Éc-rôn Các thành phố lớn của dân Phi-li-tin.,
và người cuối cùng của Phi-li-tin sẽ chết,”
CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.
Trừng phạt dân Phê-ni-xi
CHÚA phán:
“Vì Tia phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng bán toàn dân
để làm tôi mọi cho Ê-đôm,
Chúng quên giao ước thân hữu lập với Ít-ra-en.
10 Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Tia§ Tia Thủ đô của Phê-ni-xi.
để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của nó.”
Trừng phạt dân Ê-đôm
11 CHÚA phán:
“Vì Ê-đôm phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng săn lùng thân nhân mình
tức người Ít-ra-en bằng gươm,
không chút thương xót.
Chúng luôn luôn tức giận
và trong lòng nóng nảy không thôi.
12 Cho nên ta sẽ sai lửa đến trên thành Thê-man* Thê-man Một thành phố nằm về phía Bắc xứ Ê-đôm.
để thiêu rụi các toà nhà kiên cố của Bốt-ra Bốt-ra Một thành phố nằm về phía Nam xứ Ê-đôm..”
Trừng phạt dân Am-môn
13 CHÚA phán:
“Vì Am-môn Am-môn Dân Am-môn là dòng dõi của Bên Am-mi, con trai của Lót. Xem Sáng 19:38. phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng mổ bụng đàn bà chửa trong Ghi-lê-át,
để bành trướng lãnh thổ mình.
14 Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ráp-ba§ Ráp-ba Thủ đô của dân Am-môn.
để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của chúng.
Điều đó sẽ đến trong ngày chiến trận,
trong cơn gió lốc* gió lốc Hay “gió xoáy.”.
15 Rồi vua và các lãnh tụ nó
sẽ bị bắt làm tù binh;
tất cả đều sẽ bị lưu đày,”
CHÚA phán vậy.

*1:2: núi Cạt-mên Một ngọn núi nằm về phía bắc Ít-ra-en. Tên núi ấy có nghĩa là “vườn nho của Thượng Đế” chứng tỏ đó là vùng đất phì nhiêu.

1:4: Ha-xa-ên Ha-xa-ên là vua của A-ram (Xy-ri) Ông ta giết Bên Ha-đát, vua A-ram. Xem II Vua 13:3.

1:5: Đa-mách Thủ đô của A-ram (Xy-ri).

§1:5: Bết Ê-đen Thành phố của vua A-ram (Xy-ri) trên núi Li-băng. Từ ngữ nầy nghĩa là “Nhà Khoái lạc” hay “Thiên đàng.”

*1:5: Kia Hay “Cua,” một vùng do người A-xy-ri kiểm soát. Xem A-mốt 9:7.

1:6: Ga-xa Một thành phố quan trọng của dân Phi-li-tin.

1:8: Ách-đốt, Ách-kê-lôn, Éc-rôn Các thành phố lớn của dân Phi-li-tin.

§1:10: Tia Thủ đô của Phê-ni-xi.

*1:12: Thê-man Một thành phố nằm về phía Bắc xứ Ê-đôm.

1:12: Bốt-ra Một thành phố nằm về phía Nam xứ Ê-đôm.

1:13: Am-môn Dân Am-môn là dòng dõi của Bên Am-mi, con trai của Lót. Xem Sáng 19:38.

§1:14: Ráp-ba Thủ đô của dân Am-môn.

*1:14: gió lốc Hay “gió xoáy.”