Thi thiên
Quyển 1
1
(Thi thiên 1-41)
Hai lối sống
Phúc cho người nào
không nghe lời kẻ ác,
không bước trong nẻo tội nhân,
chẳng làm như kẻ xấc láo.
Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA,
và suy tư lời ấy đêm ngày.
Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước,
sinh hoa quả đúng mùa,
lá chẳng khô héo.
Mọi việc họ làm đều thành công.
 
Kẻ ác chẳng được như thế.
Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung.
Cho nên kẻ ác sẽ chẳng thoát khỏi
sự trừng phạt của Thượng Đế.
Tội nhân cũng không thể nào
thờ phụng chung với dân CHÚA* Tội nhân … dân CHÚA Hay “Kẻ ác không được phép ngồi làm quan án; tội nhân cũng không được vào hội người nhân đức.”.
Vì CHÚA chăm sóc con dân Ngài,
còn kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.
 

*1:5: Tội nhân … dân CHÚA Hay “Kẻ ác không được phép ngồi làm quan án; tội nhân cũng không được vào hội người nhân đức.”