Hungarian Bible

Job 14

Job

Return to Index

Chapter 15

1

Majd felele a Témánból való Elifáz és monda:

2

Vajjon a bölcs felelhet-é [ilyen] szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?

3

Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít.

4

Te már semmivé akarod tenni az [Isten] félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is!

5

Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad.

6

A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajakaid bizonyítanak ellened.

7

Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok?

8

Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é?

9

Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg?

10

Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál.

11

Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled?

12

Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid?

13

Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?

14

Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik?

15

Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében:

16

Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?!

17

Elmondom néked, hallgass rám, és a mint láttam, úgy beszélem el;

18

A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót;

19

A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala.

20

Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.

21

A félelem hangja [cseng] az ő füleiben; a békesség [ide]jén tör rá a pusztító!

22

Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve.

23

Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.

24

Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király.

25

Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen;

26

[Kinyujtott] nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt.

27

Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára;

28

És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak:

29

Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet.

30

Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el.

31

Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma.

32

Nem idejében telik el [élete,] és az ága ki nem virágzik.

33

Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát.

34

Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.

35

Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel.

Job 16

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com