ਬਾਇਬਲ

Punjabi Bible

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ :

ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ - O.T.
[English Book Refs.]

ਨਵਾਂ ਨੇਮ - N.T.