Tagalog (John and James) Bible

John

Return to Index

Chapter 1

1

Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos.

2

Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa.

3

Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha.

4

Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao.

5

Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at ito ay hindi naunawaan ng kadiliman.

6

May isang lalaking isinugong mula sa Diyos. Ang kaniyang pangalan ay Juan.

7

Siya ay naparitong isang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya.

8

Hindi siya ang ilaw ngunit siya ay sinugo upang magpatotoo tungkol sa ilaw.

9

Ang tunay na ilaw ay iyong tumatanglaw sa bawat taong pumaparito sa sanlibutan.

10

Siya ay nasa sanlibutan. Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan.

11

Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao at hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao.

12

Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan.

13

Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos.

14

Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan.

15

Si Juan ay nagpapatotoo tungkol sa kaniya. Siya ay sumigaw at nagsabi: Siya ang aking sinasabing, ang paparitong kasunod ko ay lalong higit sa akin sapagkat siya ay una sa akin.

16

Mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abut-abot na biyaya.

17

Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo.

18

Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya.

19

Ito ang patotoo ni Juan nang isugo sa kaniya ng mga Judio ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem. Isinugo sa kaniya ang mga pari at mga Levita upang tanungin siya, Sino Ka?

20

Siya ay nagtapat at hindi nagkaila. Kaniyang ipinagtapat: Hindi ako ang Kristo.

John 2

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com