Tagalog (John and James) Bible

John 1

John

Return to Index

Chapter 2

1

Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Naroroon ang ina ni Jesus.

2

Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan.

3

Nang magkulang ang alak, nagsabi ang ina ni Jesus sa kaniya: Wala na silang alak.

4

Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ginang, bakit ako mauugnay na kasama mo sa bagay na ito? Ang aking oras ay hindi pa dumarating.

5

Sinabi ng kaniyang ina sa mga lingkod: Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo.

6

Mayroon doong anim na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa pagdadalisay ng mga Judio. Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng dalawampu hanggang tatlumpung galong tubig.

7

Sinabi ni Jesus sa mga lingkod: Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi.

8

Sinabi niya sa kanila: Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Kanilang dinala ito.

9

Natikman ng namamahala ng handaan ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling ngunit alam ng mga lingkod na sumalok ng tubig. Dahil dito, tinawag ng namamahala ng kapistahan ang katipang lalaki.

10

Sinabi niya sa kaniya: Unang inihahain ng bawat lalaki ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom. Napamalagi mo ang mabuting alak hanggang ngayon.

11

Ang pasimulang ito ng mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at nahayag ang kaniyang kaluwalhatian. Ang kaniyang mga alagad ay sumampalataya sa kaniya.

12

Pagkatapos nito ay lumusong siya patungong Capernaum. Kasama niya ang kaniyang ina, mga kapatid na lalaki at ang kaniyang mga alagad. Hindi sila nanatili roon nang matagal.

13

Malapit na ang Araw ng Paglagpas sa mga Judio at umahon si Jesus patungong Jerusalem.

14

Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga toro, mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit-salapi na nakaupo.

15

Pagkagawa niya ng panghagupit na lubid ay tinaboy niya silang lahat papalabas sa templo pati na ang mga tupa at ang mga toro. Ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit-salapi at itinumba ang kanilang mga mesa.

16

Sa mga nagtitinda ng kalapati ay sinabi niya: Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay-kalakal ang bahay ng aking Ama.

17

Naalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat: Pinagharian ako ng kasigasigan sa iyong bahay.

18

Sumagot nga ang mga Judio at sinabi sa kaniya: Anong tanda ang maipapakita mo sa amin yamang ginawa mo ang mga bagay na ito?

19

Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila: Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng tatlong araw.

20

Sinabi nga ng mga Judio: Apatnapu`t anim na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng tatlong araw?

21

Ang templo na kaniyang tinutukoy ay ang kaniyang katawan.

22

Sinabi nga nila sa kaniya: Sino ka ba nang sa gayon ay maibigay namin ang kasagutan sa nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?

22

Nang ibinangon nga siya mula sa mga patay ay naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito sa kanila. Sumampalataya sila sa kasulatan at sa salita na sinabi ni Jesus.

23

Sinabi niya: Ako ang tinig ng sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ganito ang sinabi ni Isaias na propeta.

23

Si Jesus ay nasa Jerusalem nang Araw ng Paglagpas. Sa panahon ng kapistahan, marami ang sumampalataya sa kaniyang pangalan nang kanilang makita ang mga tanda na ginawa niya.

24

Silang mga sinugo ay mga maka-Pariseo.

24

Gayon pa man hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kaniyang sarili sa kanila dahil nakikilala niya ang lahat.

25

Tinanong nila siya at sinabi sa kaniya: Bakit ka nagbabawtismo kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta?

25

Hindi niya kailangang magpatotoo ang sinuman tungkol sa tao sapagkat nalalaman niya kung ano ang nasa kalooban ng tao.

26

Sinagot sila ni Juan na nagsasabi: Ako ay nagbabaw-tismo ng tubig, ngunit sa inyong kalagitnaan ay may isang nakatayo na hindi ninyo kilala.

27

Siya ang paparitong kasunod ko na lalong higit sa akin. Hindi ako karapatdapat na magkalag ng panali ng kaniyang panyapak.

28

Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Betabara, sa ibayo ng Jordan na pinagbabawtismuhan ni Juan.

29

Kinabukasan, nang makita ni Juan si Jesus na papalapit sa kaniya, sinabi niya: Tingnan ninyo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.

30

Siya ang aking tinutukoy nang sabihin kong may paparitong kasunod ko na isang lalaki na lalong higit sa akin sapagkat siya ay una sa akin.

31

Hindi ko siya kilala ngunit upang maihayag siya sa Israel ako nga ay naparitong nagbabawtismo sa tubig.

32

Nagpatotoo si Juan na nagsasabi: Nakita ko ang Espiritu na bumabang buhat sa langit tulad ng isang kalapati. Ito ay nanahan sa kaniya.

33

Hindi ko siya kilala ngunit ang nagsugo sa akin upang magbawtismo sa pamamagitan ng tubig ay siya ring nagsabi sa akin: Kung kanino mo makikitang bababa at mananahan ang Espiritu siya ang magbabawtismo ng Banal na Espiritu.

34

Aking nakita at pinatotohanan na siya ang Anak ng Diyos.

35

Kinabukasan ay nakatayo roong muli si Juan at ang dalawa niyang alagad.

36

Pagtingin niya kay Jesus na naglalakad, sinabi niya: Tingnan ninyo ang Kordero ng Diyos.

37

Narinig siya ng dalawang alagad nang siya ay magsalita. Sumunod sila kay Jesus.

38

Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod sinabi niya sa kanila: Ano ang inyong hinahanap? Sinabi nila sa kaniya: Rabbi, na kung liliwanagin ay Guro, saan ka nakatira?

39

Sinabi niya sa kanila: Halikayo at inyong tingnan. Sila ay pumaroon at nakita nila ang kaniyang tinitirahan. Nanatili silang kasama niya nang araw na iyon, noon ay mag-iikasampu na ang oras.

40

Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres. Siya ay kapatid ni Simon Pedro.

41

Una niyang hinanap ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sinabi sa kaniya: Natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng Mesiyas ay Kristo.

42

Isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Pagtingin sa kaniya, sinabi ni Jesus: Ikaw ay si Simon na anak ni Jonas, tatawagin kang Cefas. Kung isasalin ang Cefas ay Pedro.

43

Kinabukasan ay ninais ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nasumpungan niya si Felipe at sinabi sa kaniya: Sumunod ka sa akin.

44

Si Felipe ay taga-Betsaida na lunsod nina Andres at Pedro.

45

Nasumpungan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kaniya: Ang isinulat ni Moises sa kautusan at isinulat ng mga propeta ay nasumpungan namin. Siya ay si Jesus, ang anak ni Jose na taga-Nazaret.

46

Itinanong ni Natanael sa kaniya: May mabuti bang bagay na magmumula sa Nazaret? Sinabi sa kaniya ni Felipe: Halika at tingnan mo.

47

Nakita ni Jesus si Natanael na papalapit sa kaniya, sinabi niya ang tungkol kay Natanael: Tingnan ninyo, ang isang tunay na taga-Israel, sa kaniya ay walang daya.

48

Itinanong sa kaniya ni Natanael: Papaano mo ako nakilala? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Bago ka pa tawagin ni Felipe ay nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.

49

Sumagot si Natanael at sinabi sa kaniya: Guro, ikaw ang Anak ng Diyos. Ikaw ang Hari ng Israel.

50

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Sumasampalataya ka ba dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makikita mo ang mga bagay na higit na dakila kaysa sa mga ito.

51

Sinabi ni Jesus sa kaniya: Totoong-totoong sinasabi ko sa iyo, mula ngayon ay makikita ninyong bukas ang langit. Makikita ninyo ang mga anghel ng Diyos ay pumapaitaas at bumababa sa Anak ng Tao.

John 3

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com