Bibliya   

Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905)


Lumang Tipan - O.T.
[English Book Refs.]

Bagong Tipan - N.T.