வேதாகமம் - Tamil Bible


தமிழ் பரிசுத்த வேதாகமம் ஒரு புத்தகத்தை தேர்வு

பழைய ஏற்பாடு - O.T.
[English Book Refs.]

புதிய ஏற்பாடு - N.T.