పవిత్ర బైబిల్ - Telugu Holy Bible

తెలుగు లో హోలీ బైబిల్ యొక్క ఒక పుస్తకం ఎంచుకోండి

పాత నిబంధన - O.T.
[English Book Refs.]

కొత్త నిబంధన - N.T.