Main Index: Indonesian (Terjemahan Baru)

 

1 Tawarikh 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1:1 Adam, Set, Enos,

1:2 Kenan, Mahalaleel, Yared,

1:3 Henokh, Metusalah, Lamekh,

1:4 Nuh, Sem, Ham dan Yafet.

1:5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.

1:6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.

1:7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.

1:8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.

1:9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

1:10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.

1:11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,

1:12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim.

1:13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,

1:14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,

1:15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

1:16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.

1:17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.

1:18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.

1:19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

1:20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,

1:21 Hadoram, Uzal, Dikla,

1:22 Ebal, Abimael, Syeba,

1:23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.

1:24 Sem, Arpakhsad, Selah,

1:25 Eber, Peleg, Rehu,

1:26 Serug, Nahor, Terah,

1:27 Abram, itulah Abraham.

1:28 Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.

1:29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,

1:30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

1:31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.

1:32 Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.

1:33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.

1:34 Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.

1:35 Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.

1:36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.

1:37 Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.

1:38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

1:39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.

1:40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.

1:41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.

1:42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.

1:43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.

1:44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.

1:45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia.

1:46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.

1:47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.

1:48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.

1:49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.

1:50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.

1:51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,

1:52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,

1:53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar,

1:54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com