ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಬ್ಲೆ ಸೊಸೈಟಿ

ಬುಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಆಡಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್
ಕನ್ನಡ: ಈಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ರೀಡ್

ಕನ್ನಡ: ಈಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ರೀಡ್

Kannada: The Easy To Read Version

ಒಳಕ್ಕೆ ತರುವುದು

Introduction

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

Old Testament

ಆದಿಕಾಂಡ

Genesis

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ

Exodus

ಯಾಜಕಕಾಂಡ

Leviticus

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

Numbers

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ

Deuteronomy

ಯೆಹೋಶುವನು

Joshua

ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು

Judges

ರೂತಳು

Ruth

೧ ಸಮುವೇಲನು

1 Samuel

೨ ಸಮುವೇಲನು

2 Samuel

೧ ರಾಜರುಗಳು

1 Kings

೨ ರಾಜರುಗಳು

2 Kings

೧ ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ

1 Chronicles

೨ ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ

2 Chronicles

ಎಜ್ರ

Ezra

ನೆಹೆಮೀಯ

Nehemiah

ಎಸ್ತೇರಳು

Esther

ಯೋಬನು

Job

ಕೀರ್ತನೆಗಳು

Psalms

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು

Proverbs

ಪ್ರಸಂಗಿ

Ecclesiastes

ಪರಮ ಗೀತ

Song of Songs

ಯೆಶಾಯ

Isaiah

ಯೆರೆಮೀಯ

Jeremiah

ಪ್ರಲಾಪಗಳು

Lamentations

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ

Ezekiel

ದಾನಿಯೇಲ

Daniel

ಹೋಶೇಯ

Hosea

ಯೋವೇಲ

Joel

ಆಮೋಸ

Amos

ಒಬದ್ಯ

Obadiah

ಯೋನ

Jonah

ಮೀಕ

Micah

ನಹೂಮ

Nahum

ಹಬಕ್ಕೂಕ

Habakkuk

ಚೆಫನ್ಯ

Zephaniah

ಹಗ್ಗಾಯ

Haggai

ಜೆಕರ್ಯ

Zechariah

ಮಲಾಕಿ

Malachi

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

New Testament

ಮತ್ತಾಯ

Matthew

ಮಾರ್ಕ

Mark

ಲೂಕ

Luke

ಯೋಹಾನ

John

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು

Acts

ರೋಮ್‌ನಗರದವರಿಗೆ

Romans

೧ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

1 Corinthians

೨ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

2 Corinthians

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ

Galatians

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ

Ephesians

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ

Philippians

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ

Colossians

೧ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

1 Thessalonians

೨ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

2 Thessalonians

೧ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ

1 Timothy

೨ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ

2 Timothy

ತೀತನಿಗೆ

Titus

ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ

Philemon

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ

Hebrews

ಯಾಕೋಬನು

James

೧ ಪೇತ್ರನು

1 Peter

೨ ಪೇತ್ರನು

2 Peter

೧ ಯೋಹಾನ

1 John

೨ ಯೋಹಾನ

2 John

೩ ಯೋಹಾನ

3 John

ಯೂದನು

Jude

ಪ್ರಕಟನೆ

Revelation