डिजिटल बाइबल सोसाइटी

पुस्तकालय विदेओ ध्यान दिनु कल्पना गर्नु लगभग
बाइबल पुस्तकालय खोज्नेहरूको पुस्तकालय

बाइबल पुस्तकालय

Biblical Resources

बाइबल

Bibles

नेपाली: ईसी टो रिड् बाइबल

Nepali Easy Reading Version

MP3

Bible

HTML

Bible

बाइबल

Other Bibles

Η Καινή Διαθήκη

Tischendorf Greek NT

כתבי הקודש

Westminster Leningrad Codex

पवित्र बाइबल

Hindi Easy Reading Version

ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤁᤢᤛᤱ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵ

Limbu NT (Limbu Script)

परमप्रभु यावे आ लोव़

Sunwar Bible

New American Standard

New American Standard Bible