டிஜிட்டல் பைபிள் சமூகம்

நூலகம் ஒளிக்காட்சி கேட்பொலி ஓவியம் எங்களைப்பற்றி
தமிழ்: பைபிள் படிக்க எளிதாக ஆங்கிலம்: படிக்க எளிதாக

தமிழ்: பைபிள் படிக்க எளிதாக

Tamil: Easy to Read Bible

பழைய ஏற்பாட்டில்

Old Testament

ஆதியாகமம்

Genesis

யாத்திராகமம்

Exodus

லேவியராகமம்

Leviticus

எண்ணாகமம்

Numbers

உபாகமம்

Deuteronomy

யோசுவா

Joshua

நியாயாதிபதிகள்

Judges

ரூத்

Ruth

௧ சாமுவேல்

1 Samuel

௨ சாமுவேல்

2 Samuel

௧ இராஜாக்கள்

1 Kings

௨ இராஜாக்கள்

2 Kings

௧ நாளாகமம்

1 Chronicles

௨ நாளாகமம்

2 Chronicles

எஸ்றா

Ezra

நெகேமியா

Nehemiah

எஸ்தர்

Esther

யோபு

Job

சங்கீதம்

Psalms

நீதிமொழிகள்

Proverbs

பிரசங்கி

Ecclesiastes

உன்னதப்பாட்டு

Song of Songs

ஏசாயா

Isaiah

எரேமியா

Jeremiah

புலம்பல்

Lamentations

எசேக்கியேல்

Ezekiel

தானியேல்

Daniel

ஓசியா

Hosea

யோவேல்

Joel

ஆமோஸ்

Amos

ஒபதியா

Obadiah

யோனா

Jonah

மீகா

Micah

நாகூம்

Nahum

ஆபகூக்

Habakkuk

செப்பனியா

Zephaniah

ஆகாய்

Haggai

சகரியா

Zechariah

மல்கியா

Malachi

புதிய ஏற்பாடு

New Testament

மத்தேயு

Matthew

மாற்கு

Mark

லூக்கா

Luke

யோவான்

John

அப்போஸ்தலர்

Acts

ரோமர்

Romans

௧ கொரி.

1 Corinthians

௨ கொரி.

2 Corinthians

கலாத்தியர்

Galatians

எபேசியர்

Ephesians

பிலிப்பியர்

Philippians

கொலோசெயர்

Colossians

௧ தெசலோனிக்கேயர்

1 Thessalonians

௨ தெசலோனிக்கேயர்

2 Thessalonians

௧ தீமோத்தேயு

1 Timothy

௨ தீமோத்தேயு

2 Timothy

தீத்து

Titus

பிலேமோன்

Philemon

எபிரேயர்

Hebrews

யாக்கோபு

James

௧ பேதுரு

1 Peter

௨ பேதுரு

2 Peter

௧ யோவான்

1 John

௨ யோவான்

2 John

௩ யோவான்

3 John

யூதா

Jude

வெளி

Revelation

ஆங்கிலம்: படிக்க எளிதாக

English: Easy to Read Bible

பழைய ஏற்பாட்டில்

Old Testament

ஆதியாகமம்

Genesis

யாத்திராகமம்

Exodus

லேவியராகமம்

Leviticus

எண்ணாகமம்

Numbers

உபாகமம்

Deuteronomy

யோசுவா

Joshua

நியாயாதிபதிகள்

Judges

ரூத்

Ruth

௧ சாமுவேல்

1 Samuel

௨ சாமுவேல்

2 Samuel

௧ இராஜாக்கள்

1 Kings

௨ இராஜாக்கள்

2 Kings

௧ நாளாகமம்

1 Chronicles

௨ நாளாகமம்

2 Chronicles

எஸ்றா

Ezra

நெகேமியா

Nehemiah

எஸ்தர்

Esther

யோபு

Job

சங்கீதம்

Psalms

நீதிமொழிகள்

Proverbs

பிரசங்கி

Ecclesiastes

உன்னதப்பாட்டு

Song of Songs

ஏசாயா

Isaiah

எரேமியா

Jeremiah

புலம்பல்

Lamentations

எசேக்கியேல்

Ezekiel

தானியேல்

Daniel

ஓசியா

Hosea

யோவேல்

Joel

ஆமோஸ்

Amos

ஒபதியா

Obadiah

யோனா

Jonah

மீகா

Micah

நாகூம்

Nahum

ஆபகூக்

Habakkuk

செப்பனியா

Zephaniah

ஆகாய்

Haggai

சகரியா

Zechariah

மல்கியா

Malachi

புதிய ஏற்பாடு

New Testament

மத்தேயு

Matthew

மாற்கு

Mark

லூக்கா

Luke

யோவான்

John

அப்போஸ்தலர்

Acts

ரோமர்

Romans

௧ கொரி.

1 Corinthians

௨ கொரி.

2 Corinthians

கலாத்தியர்

Galatians

எபேசியர்

Ephesians

பிலிப்பியர்

Philippians

கொலோசெயர்

Colossians

௧ தெசலோனிக்கேயர்

1 Thessalonians

௨ தெசலோனிக்கேயர்

2 Thessalonians

௧ தீமோத்தேயு

1 Timothy

௨ தீமோத்தேயு

2 Timothy

தீத்து

Titus

பிலேமோன்

Philemon

எபிரேயர்

Hebrews

யாக்கோபு

James

௧ பேதுரு

1 Peter

௨ பேதுரு

2 Peter

௧ யோவான்

1 John

௨ யோவான்

2 John

௩ யோவான்

3 John

யூதா

Jude

வெளி

Revelation