Ri ruca'n carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chire ri Timoteo
1
Ri Pablo nuchop tzij
Yin Pablo, ru-apóstol ri Jesucristo roma jari' ri rurayibel ri Dios. Rija' xirucha' c'a richin chi nintzijoj ri nusuj chique ri vinek. Y ri' ja ri c'aslen* Jn. 5:24, 39, 40; 6:40, 54; 10:28; 17:3; Ro. 5:21; Tit. 1:2. ri nuya' chique ri vinek ri niquicukuba' quic'u'x riq'uin ri Cristo Jesús. Y ninben c'a el re carta re' chave rat Timoteo, ri at achi'el nuc'ajol 1 Co. 4:17; 1 Ti. 1:2. y janíla yatinvajo'. Y ri utzil, ri joyovanic y ri uxlanen ri petenek riq'uin ri Katata' Dios y ri Kajaf Jesucristo xtic'oje' ta c'a pan avánima.
Can nic'atzin chi nak'alajirisaj ri Cristo
Yin benek c'a ruvech ninben orar avoma. Chi pak'ij chi chak'a' ninben orar. Y chuka' ninmatioxij c'a chire ri Dios avoma rat. Yin ninmatioxij c'a chire ri Dios ri ninsamajij riq'uin jun ch'ajch'ojilej vánima, Hch. 23:1. achi'el xquiben ri kati't-kamama' roj israelitas, ri ojer can tiempo. Y ninbij chuka' chave rat Timoteo chi janíla yatoka' chinuc'u'x chi xinavok'ej tok xinel-pe aviq'uin. Y janíla ninvajo' yinapon chic jun bey aviq'uin richin queri' niquicot chic jun bey ri vánima. Y chuka' yatoka' chinuc'u'x chi can acukuban-vi ac'u'x riq'uin ri Dios, achi'el ri xquiben ri avati't Loida y ri ate'§ Hch. 16:1. Eunice. Rije' can quicukuban quic'u'x riq'uin ri Dios. Y yin vetaman chi rat chuka' can acukuban-vi ac'u'x riq'uin ri Dios. Pero xa ja ri avati't y ri ate' xquicukuba' quic'u'x nabey.
Y romari' ninbij chave chi taya' avuchuk'a' chubanic ri samaj ri yo'on chave roma ri Dios. Roma ja ri Dios ri xbanon chave chi yatiquir naben ri samaj ri',* 1 Ti. 4:14. y jari' ri xac'ul tok xinya' ri nuk'a' pan avi'. Y ri Espíritu ri ruyo'on ri Dios chike roj ri kaniman chic rija', man nuben ta chike chi nikaxibij-ki'. Ro. 8:15. Xa can nuya' kuchuk'a', Lc. 24:49. y nuben chike chi yojajovan y man nikaya' ta k'ij chire ri mac. Man caq'uix c'a nak'alajirisaj ri ruch'abel ri Kajaf.§ Mr. 8:38; Ro. 1:16. Ni man caq'uix chuka' nabij chi avetaman nuvech yin, roma yin inc'o pa cárcel roma ri rubi' rija'. Y man tapokonaj nac'ovisaj tijoj-pokonal roma natzijoj ri utzilej ch'abel richin colotajic. Xa can tacoch'o' c'a ronojel, riq'uin ri uchuk'a' ri yo'on chave roma ri Dios. Ri Dios xojrucol chupan ri kamac, y xojroyoj richin nikac'uaj jun lok'olej c'aslen.* Ef. 1:4; 1 Ts. 4:7. Y ronojel ri xuben man roma ta ri utz ri kabanon roj. Tit. 3:5. Xa can roma ri rutzil rija', y roma chuka' can queri' ruch'obon chikij. Ro. 8:28. Ojer-ojer can tok man jani c'o ta re ruvach'ulef, ri Dios xuch'ob yan chi nutek-pe ri Jesucristo richin nuya' ri rutzil chike.§ 1 P. 1:20. 10 Y vacami xoc'ulun yan el ri Kacolonel Jesucristo. Rija' xrelesaj ri ruchuk'a' ri camic.* 1 Co. 15:54, 55; He. 2:14. Rija' xuc'ut chikavech ri utzilej ch'abel richin colotajic, y riq'uin ri' xuk'alajirisaj chikavech ri c'aslen ri man q'uisel ta, y xojrelesaj chuka' pa ruk'a' ri camic.
11 Ri Dios xirucha' yin richin xinoc apóstol y richin nintzijoj ri utzilej ch'abel ri' chique ri vinek ri man e israelitas ta, 1 Ti. 2:7. y richin yentijoj chuka'. 12 Y romari' nintej re pokonal re'. 2 Ti. 2:9. Pero man yiq'uix ta. Roma can vetaman-vi ri achique nuniman y can cukul-vi nuc'u'x riq'uin rija' chi nuchajij ri vánima ri nujachon pa ruk'a'. Y vetaman chuka' chi can xtuchajij-apo, c'a tok xtapon ri k'ij tok xtipe chic jun bey rija'.
13 Y rat Timoteo, ninbij c'a chave chi can achi'el ri utzilej tak tijonic ri nuyo'on chave, can que c'a chuka' ri' taya' chique ri ch'aka' chic.§ Tit. 1:9. Roma can jun c'a abanon riq'uin ri Jesucristo, can acukuban ac'u'x riq'uin, y yatajovan chuka'. Man c'a taya' can ri'.* Ap. 2:25. 14 Xa tachajij ri samaj ri yo'on chave roma ri Dios. Y ja ri Lok'olej Espíritu ri c'o pa tak kánima 1 Co. 3:16. ri xtito'on avichin.
15 Rat avetaman chi jubama conojel ri kach'alal ri ec'o pa tak tinamit richin Asia in quiyo'on chic can. Achi'el ri Figelo y ri Hermógenes. 16 Pero ri kach'alal Onesíforo man que ta ri' xuben. Ri Ajaf c'a xtujoyovaj ta quivech ri ec'o pa rachoch, roma rija' man xq'uix ta xinorutz'eta' vave' pa cárcel. Xa q'uiy bey xoruya' quicoten pa vánima. 17 Pero tok ri kach'alal Onesíforo xoka' vave' pa tinamit Roma, janíla xirucanoj y c'arunaj xiril. 18 Y rat jebel avetaman chuka' chi rija' janíla xojruto' tok xojc'oje' aviq'uin pa tinamit 'Efeso. Ri Ajaf c'a xtujoyovaj ta ruvech Mt. 5:7. chupan ri k'ij tok xtipe chic jun bey ri Jesucristo.

*1:1 Jn. 5:24, 39, 40; 6:40, 54; 10:28; 17:3; Ro. 5:21; Tit. 1:2.

1:2 1 Co. 4:17; 1 Ti. 1:2.

1:3 Hch. 23:1.

§1:5 Hch. 16:1.

*1:6 1 Ti. 4:14.

1:7 Ro. 8:15.

1:7 Lc. 24:49.

§1:8 Mr. 8:38; Ro. 1:16.

*1:9 Ef. 1:4; 1 Ts. 4:7.

1:9 Tit. 3:5.

1:9 Ro. 8:28.

§1:9 1 P. 1:20.

*1:10 1 Co. 15:54, 55; He. 2:14.

1:11 1 Ti. 2:7.

1:12 2 Ti. 2:9.

§1:13 Tit. 1:9.

*1:13 Ap. 2:25.

1:14 1 Co. 3:16.

1:18 Mt. 5:7.