Ka Igkaruwa no Sulat ni
Huan
Tongod to Soini no Igkaruwa no Sulat ni Huan
Soini ka igkaruwa no sulat ni Huan. No duon boi woy ka mgo anak din no nigsulatan din no indakoli to goinawa to Magboboot. Songo kuwo ko tu-tuu ian no boi woy ka mgo anak din ka nigsulatan din. Di duon mgo otow no ogpakasumansuman ko ka boi woy ka mgo anak din, ogkalituk to mgo otow no nigtuu ki Hisus dio to songo ugpaan.
To soini no sulat, impohitaga ni Huan ka igkarago din to pogtuu to sikan no nigsulatan din. Woy nigparoromdom din to og-awoson dan to ogmarakdakoli to goinawa ka mgo nigtuu. Di tongod to mgo otow no og-alap-alap to nangnangonon no kono no tu-tuu, nigbohog si Huan to mgo nigtuu to oyow kono dan ogpalopow woy kono ogpougpaan to mgo baloy ran ka sikan no og-anad to ubat to oyow kono ogpakabulig to poghimu to sikan no mgo otow no og-anad to mgo ubat no nangnangonon.
Ka Ignangon to Soini no Sulat
Ka kabinunsuran to innangonnangon ni Huan Birsikulu 1-3
Tongod to ogparakdakoloy ki to goinawa Birsikulu 4-6
Ka mohuri no ignangonnangon ni Huan Birsikulu 7-11
1
Ka soini no sulat, nigligkat kanak no songo pogbuyagon to mgo otow no nigtuu ki Hisu Kristu. No igpaalap ku koykow no boi no indakoli to goinawa to Magboboot, woy igpaalap ku rod to mgo anak nu.* Waro ki lagboy mataga ko ian ogkasulatan ka songo boi woy ka mgo anak din, woy ko duon mgo otow dio to songo lunsud no ogmanimba no ian ogkasulatan. Ian su duon batasan dongan to mgo Girigu no ogpoilingan dan no boi ka songo lunsud woy ko simbaanan. Ko sikan ian, ian anak din ka ogmanimba. Dakol ka goinawa ku kaniu su ligkat to pogtuu ta to tu-tuu ian no nangnangonon. Di kono no sikanak doka duon goinawa kaniu, su agad hontow no niggongon on to soini no tu-tuu ian no nangnangonon, songo indakoli sikaniu to goinawa ran. Ka dakol no goinawa noy kaniu, ogligkat to tu-tuu no nangnangonon no nakatagu to goinawa ta. No agad songo monu kalugoy, kono man ogkaawo kai to goinawa ta.
Ogbuyu a to Magboboot no Amoy ta woy ki Hisu Kristu no ian Anak din oyow ogbuligan ki woy ogkohoy-uan ki woy ogbogayan ki to maawang no goinawa no ogligkat to oggongonan ta ka tu-tuu ian no nangnangonon, woy ogligkat dod to dakol no goinawa ran kanta.
Ka Tu-tuu ian no Ig-anad, woy ka Igdakoli ta ka mgo Duma ta
Dakol ka igkarago ku su nakakita a to mgo anak nu no ogpaagad-agad to soini no tu-tuu ian no nangnangonon. No naayun sikan to insugu to Magboboot kanta.
No kuntoon inayon, Dio to Ginirigu, ian insabi ki boi. ogparoromdomon ku sikaniu to og-awoson ta to ungod ta igdakoli to goinawa ka duma ta. Di ka soini no sugu ku kaniu, kono man no iam no sugu su sikan dod ian ka ingkasugu kanta ligkat to iam ki pad nigtuu ki Hisus. Ko dakol ka goinawa ta to Magboboot, ogpaagad-agaran ta ka mgo sugu din kanta. No ka soini no insugu din, ian ka tahan no nigdinog now no iam kow nigtuu ki Hisus, to og-awoson ta to igdakoli ta ka mgo duma ta.
Ian ku ignangon ka soini su mohon-ing ka ogpan-anad no oghihipanow kai to ampow to soini no tano. No ogpan-anad sikandan to si Hisu Kristu, kono no Lagboy no Igbuyag ta no nigligkat to langit no noimu on no otow. Ogpanggawoy sikandan woy og-usigon dan si Kristu. Ayad-ayad kow oyow kono ogkaraat ka maroyow no nohimu kaniu no nigligkat to pog-anad noy. Ian su oyow uromo, ogkoutol now rod ka tibo no igbogoy to Magboboot no igsayo din kaniu.
Agad hontow no og-ongkod to soini no in-anad tongod ki Kristu no ogbalbalawon din on oyow konad on no tu-tuu, waro dio to kandin ka Magboboot. Di ka otow no ogparagason to pogtuu rin ka sikan no in-anad, nakagongon to Magboboot no Amoy woy ki Hisu Kristu no ian Anak din. 10 Ko duon otow no ogdatong dio to kaniu di ka ig-anad din loin to soini no tu-tuu ian no ig-anad noy, kono now palopawa to baloy now, woy songo kono kow ogpangumusta kandin. 11 Ian su ka otow no ogpangumusta kandin, ogbulig to sikan no maroot no hinimuan din.
Ka Intuguntugun ni Huan
12 Dakol pad poron ka ignangonnangon ku kaniu, di kono kud ogmalayaton to ogsulat. Ian su og-iman-iman a to ogpakapanumbaloy a dio to kaniu. No ko sikan ian, ogpakakita a to langlanguwan now no ogkaayun ki no ogmaal-alukuyoy oyow ogdakol on ian ka igkarago ta.
13 Ka mgo anak to hari nu kai no indakoli to goinawa to Magboboot, ogpangumusta koykow.

*1:1 Waro ki lagboy mataga ko ian ogkasulatan ka songo boi woy ka mgo anak din, woy ko duon mgo otow dio to songo lunsud no ogmanimba no ian ogkasulatan. Ian su duon batasan dongan to mgo Girigu no ogpoilingan dan no boi ka songo lunsud woy ko simbaanan. Ko sikan ian, ian anak din ka ogmanimba.

1:5 Dio to Ginirigu, ian insabi ki boi.