JA NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA ROMƗT JA̱A̱ꞌY
1
Ku ja Pablo tnɨjayɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesucristo jam Roma
Pabloꞌa̱jtp øts, jøts øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo nmɨdumpy. Øts ja Dios tø xwɨꞌixy jøts øts yɨdeꞌen ngudanaabyɨꞌa̱tt. Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn wa̱ꞌa̱ts kajpxy nbɨkta̱a̱jkɨn, jaꞌ øts ɨdøꞌøn tø xanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts øts ja nga̱jpxwa̱ꞌkxɨt ja kyajpxy ja yꞌayuujk midi nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn xukpa̱a̱jtɨmp.
Pø ma̱ wɨndiꞌixyɨp Dios Teety yø tnɨga̱jpxnɨ, jøts ja kyugajpxy ttukyiknaxy yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌñ yøꞌøbɨ ɨxpøjkɨn jap ma̱ yꞌity ja kyajpxy ja yꞌayuujk, jøts tnɨgajpxy ja Dios Uꞌnk pøn nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristoꞌa̱jtp. Ku ja tnɨga̱jpxɨ ja yja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn ja ña̱xwiiñꞌa̱jtɨn, ja rey David ɨdøꞌøn ja yꞌa̱pteetyꞌajtpy; kuts ja diosꞌa̱jtɨn, jats ja tyiknɨgaxɨꞌjky ku xemɨkøjxp jadɨgojk yjujkpyɨjky jøts kyutujky møkꞌampy, jøts ku døꞌøn ja Dios Uꞌngɨ. Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp øøts ja Dios Teety tø xmøꞌøy ja kunuuꞌkxɨn jøts øøts ja ngudanɨt, jøts ya̱ na̱xwiiñ yjaꞌa̱ttɨt pøn tjanchja̱wɨdɨp pøn tpaduujnɨdɨp ja Dios yjaꞌ o ma̱ꞌet o ma̱ga̱jp. Jøts meets ɨdøꞌøn nayɨdeꞌen mja̱a̱ꞌyꞌa̱jtmɨ, nayɨ tøxɨ ja Dios mwɨꞌijxyɨdɨ jøts meets ja Jesucristo mjaꞌa̱tɨdɨt.
Meets ɨdøꞌøn nnɨja̱ꞌa̱yɨdɨp nɨwɨneꞌenɨn jam mdsøønɨdɨ mdanɨdɨ Romɨt ka̱jpkøjxp, nɨwɨneꞌenɨn ja Dios mdabaꞌayøyɨdɨ ja chojkɨn, jøts ja mdamɨdsøkyɨdɨ jøts ja amuum mnadyamɨyoxɨdɨt. Mba̱ttɨpts ja kunuuꞌkxɨn jøts ja øyꞌa̱jtɨn midi ja Dios Teety yajkpy møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
Ku ja Pablo Roma yꞌatsꞌotswa̱ꞌa̱ñ
Jawyeen øts ja Dios Teety ndukmøja̱wɨ ndukunuuꞌkxyja̱wɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp, ku mee nɨꞌijtyɨ myiknɨga̱jpxtɨ myiknɨmadya̱ꞌa̱ktɨ øy ma̱dsoo sa̱ ja janchja̱ꞌwɨn xjagyaptɨ. Diosts testigɨꞌa̱jtp pøn øts ja yꞌUꞌnk ja kyajpxy ja yꞌayuujk nga̱jpxwa̱ꞌkxɨp amumjoojt, ku meets ejtp nja̱ꞌmyech ku øts ja Dios nmɨdsa̱pkajpxy. 10 Ejtp øts ja Dios nꞌamɨdøy nbøktsøy jøts tyikꞌamøja̱tt jøts mee nꞌatsꞌext, jaꞌ køꞌøm kyunuuꞌkxɨngøjxp. 11 Ja ku nba̱a̱twa̱ꞌa̱ndɨ nꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ jøts nmoꞌowa̱ꞌa̱ndɨ yiin waan ja pudøjkɨn sa̱ Dios ttsøky, jøts yja̱a̱kmøjɨt yja̱a̱kmayɨt ja mꞌajotꞌa̱jtɨndɨ. 12 Jadeꞌenꞌampy øts ɨdøꞌøn ndijy jøts nɨxem nɨya̱m nnagya̱jpxjotꞌamøjkaꞌandɨt nyiknɨgaxøꞌjkɨndɨt, jadeꞌengøjxp sa̱ jaduꞌuk jaduꞌuk njagyejpyɨndɨ ja janchja̱ꞌwɨn.
13 Uknɨmadowdɨ mɨguꞌuktøjktɨ, kawɨna̱a̱k ojk øts jam tø njanchjanøjkxwa̱ꞌa̱ñ jøts mee nꞌatsꞌext, nɨ ɨxya̱mba̱a̱tnɨm ø nganijkxy. Jadeꞌenꞌampy øts jam njanøjkxwa̱ꞌa̱ñ jøts meets ndukmadowa̱ꞌa̱ñ ja Dios yjaꞌ, jøts ø nꞌext sa̱ wyɨngaxɨꞌɨky øts ja ndunkjøøjp, sa̱m ø tø nꞌixy abikya̱jp ma̱ jaty ø tø nwɨdity. 14 Xpa̱a̱tꞌa̱jtpxɨ øts nɨdukɨꞌɨyɨ pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, wan ja tꞌɨxpikyɨdɨ tkaꞌɨxpikyɨdɨ; 15 jøpꞌijxy ø nna̱nkyꞌityɨ jøts mee nayɨdeꞌen ndukmadoꞌot ja Dios yꞌøgyajpxy ja Dios yꞌømyadya̱ꞌa̱ky, pøn jaty jam Roma tsɨnaadyɨp.
Sa̱ ja møkꞌa̱jtɨn tjagyepy ja Dios yꞌøgyajpxy ja Dios yꞌømyadya̱ꞌa̱ky
16 Kaꞌ øts ja Dios yꞌøgyajpxy yꞌømyadya̱ꞌa̱ky ndatsøꞌødyuujnɨyɨ, pø jaꞌaxɨ jaꞌ myøkꞌa̱jtɨn jaꞌaxɨ ja yiktumpy, jøts ja ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm, ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyimyjapa̱a̱jtɨdɨp, nayɨdeꞌents pøn kaꞌisraelɨtja̱a̱ꞌymɨdɨ. 17 Yøꞌøbɨ øgyajpxy ømyadya̱ꞌa̱ky tnɨga̱jpxp jøts ku janchja̱ꞌwɨngøjxp ja Dios xkupɨjkyɨndɨ, janchja̱ꞌwɨngøjxp jaꞌayɨ sa̱m ja Dios kyajpxy yꞌayuujk tyikta̱a̱ñ ku wya̱a̱ñ yɨdeꞌen: “Pøn kupøjkɨp ja Dios, ja yjanchja̱ꞌwɨn ja ttukpa̱a̱tɨp ja xemɨkøjxpɨt tsɨna̱a̱ꞌyɨn.”
Ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy pyøky
18 Jap tsa̱jpjøtpy ja Dios tyiktsøøñ ja møj ayoꞌon, jøts ja ttuktagɨda̱ꞌa̱ky ja kawɨndɨyja̱a̱ꞌdyɨ ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ, pøn kyaꞌøyꞌa̱jtɨngøjxp kyana̱nkñɨja̱wɨwya̱jnɨdɨp ja Dios yjaꞌ. 19 Yjanɨja̱ꞌwɨdɨp wa̱ꞌa̱ts jøts tigøjxp pya̱a̱tꞌatyɨ ku ja Dios yiknɨja̱wɨt, pø tøxɨ ja køꞌøm tyukꞌijxyɨdɨ 20 sa̱ ja myøkꞌa̱jtɨn yꞌejxɨ tyɨyɨ øy ja yjagagaxɨꞌɨky. Jadeꞌenꞌampyts ja yikꞌixy yiknɨja̱wɨ ku yikꞌixy sa̱ ja tø tyikꞌøyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt, jøts ku jaꞌ tuꞌugyɨ Diosꞌaty ku ja myøkꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp myajada̱ꞌa̱ky; paty ja kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨdɨ jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy jøts ja yiktamaaꞌkxtɨt jøts ku døꞌøn ja Dios ja tkanɨja̱wɨdɨ. 21 Øy ja tjanɨja̱wɨdɨ ja Dios jadeꞌen, kaꞌapts ja twɨndsøꞌøgɨdɨ, kaꞌap ja tmøja̱wɨdɨ tkunuuꞌkxyja̱wɨdɨ sa̱m ja Dios pya̱a̱tꞌatyɨn. Neꞌegɨ wɨmbetꞌampy ja neꞌegɨ wyɨnmaydɨ, jaꞌ tyajotkøjxtɨp midi nɨti kawa̱mp jøts ja wyɨnma̱a̱ꞌñ kyaꞌøyɨdɨ, wɨmbeets kugoots yꞌejtnɨdɨ. 22 Øy ja yjawa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku ja wyijya̱a̱ꞌyɨdɨ, jadeꞌents ja yja̱ttɨ pøn nɨti tkaja̱jtɨp; 23 tøts ja tꞌɨxwejtsɨdɨ ja Dios kyunuuꞌkxɨn, midi nɨjuunɨ kawɨndɨgøøpy, jøts ja tyikmøjtøkɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy yjaꞌ ja awa̱na̱x midi wɨndɨgøøpy ejtp, joon pa̱a̱t yꞌawa̱na̱x, tsa̱a̱ꞌñ pa̱a̱t yꞌawa̱na̱x, uk nayɨdeꞌen øy midi jɨyujk midi makta̱xk ja tyeky.
24 Yøꞌøgøjxpts ɨdøꞌøn Dios ja tø myajtstuꞌudyɨdɨ, jøts ja tø tpanøjkxtɨ ja kyøꞌøm tsojkɨn ja kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ (midiꞌiyɨm ja yꞌijty yꞌukjagyajptɨp), jøts jadeꞌen tsøꞌødyumbɨm yꞌadøꞌøtstɨ nɨxem nɨya̱m; 25 ja ku kaꞌap tjanchja̱ꞌwɨdɨ ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨn. Jaꞌ neꞌegɨ myɨbøjktɨp ja tum ja ta̱a̱y, jøts ja jaꞌ tø twɨndsøꞌøgɨdɨ ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi ja Dios tø tꞌødyuñ, jøts nɨ ja Dios neꞌegɨ køꞌøm kyayikwɨndsøꞌøgɨ, pøn pa̱a̱tꞌa̱jtɨp amuum ja wɨndsøꞌjkɨn. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.
26 Patyts ɨdøꞌøn Dios ja tø yꞌɨxmachɨdɨ jøts ja jadeꞌen yꞌa̱mꞌadøꞌøtstɨ chaachꞌadøꞌøtstɨ; ja tøꞌøxyøjk pa̱a̱t ja tyiktɨga̱jtsnɨdɨ ja tyøꞌøxyøjkꞌa̱jtɨn, tum wɨmbet ttundɨ sa̱m kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ jøts ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt. 27 Jøts ya̱a̱ꞌdyøjk nayɨdeꞌenmɨdɨ; kaꞌ tꞌuknɨtanaañɨdɨ ja ya̱a̱ꞌdyøjkꞌa̱jtɨn ku ja tøꞌøxyøjk møøt, køꞌømyɨ ja tukya̱a̱ꞌdyøjk ñayꞌejxkɨyɨdɨ nɨxem nɨya̱m. Tukya̱a̱ꞌdyøjk ja axøøk yꞌadøꞌøtstɨ, ja ayoꞌonts ɨdøꞌøn ttagɨda̱jkɨdɨp jøts jadeꞌen tyuktuñɨdɨ ku tkamøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ ja Dios.
28 Kumɨ kaꞌap ja Dios tnɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ, patyts ja tø myajtstuꞌudyɨdɨ jøts ja yꞌaxøøkwɨnma̱a̱ꞌñ tyikmajada̱ꞌa̱ktɨ, jøts jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt sa̱m kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ. 29 Tum ja kaꞌøybɨ wɨnma̱a̱ꞌñ yjagyajptɨp, ja kawɨndɨyꞌa̱jtɨn ja axøøkꞌa̱jtɨn, yꞌama̱ꞌa̱tꞌa̱jtkøjxtɨp o ti, ja kaꞌøyꞌa̱jtɨn yꞌa̱mɨdɨp yjotpɨdɨp, wɨndɨɨꞌñja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp, yikja̱a̱ꞌyꞌoꞌktɨp, kudsep yja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp, wɨnꞌøøꞌndɨp jøts tum wenk øy pøn tnɨmadya̱a̱gɨdɨ.
30 Ja paga̱jpxk jaꞌ tyunkꞌa̱jttɨp, kaꞌap ja Dios ttsoktɨ, yjemja̱a̱ꞌyɨdɨ tyeja̱a̱ꞌyɨdɨ, namyɨkaxɨ yja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ. Tum ja kaꞌøybɨ wyɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱jttɨp, kaꞌap tyeety tya̱a̱k tmɨmadowdɨ, 31 kaꞌap yja̱ꞌgyukɨdɨ, kaꞌap yꞌayuujk tpadundɨ, kaꞌap yujyꞌa̱jtɨn tjagyaptɨ, kaꞌap tja̱ttɨ jøts myaaꞌkxuktɨt jøts kaꞌap pøn tꞌayoꞌejxtɨ. 32 Yjanɨja̱ꞌwɨdɨp wa̱ꞌa̱ts sa̱ Dios tyikutuky; wa̱ꞌa̱ts tjanɨja̱wɨdɨ pøn jadeꞌen adøtstɨp jøts ku ja kyudɨgøꞌødyɨt xemɨkøjxp. Jøts nɨjadeꞌen tkadamajtstuꞌuttɨ, tyunꞌadøtstɨp jadeꞌen jɨnaxy. Tyaxonda̱ktɨp ku tꞌejxtɨ nayɨdeꞌen yꞌadøtsmɨdɨ jaduꞌuk jaduꞌuk.