EN IAKOPUJ
A KIJIN LIKAU.
1
IET nai Iakopuj ladu en Kot o Kaun Iejuj Krijtuj on kainok eijok riau, me pakajar pajaner; komail perenda! Ri ai ko, komail perenki ma komail lel on kajonejon. O aja, ma omail pojon me pun, a pan kareda kanonama. A kanonama pan duedueta lao lel imwi, pwe komail en anla o unjok, o jolar anane meakot. A ma amen re omail jota a lolekon, i en poeki ren Kot, me kin kotiki on amen amen ni jo kidaue, ari, a pan ale. A i en poeki ni pojon, der peikajal, pwe me kin peikajal, me rajon iluk en madau, me an kin ipir wei pukepuk. Pwe i aramaj ender lamelame, me a pan tunole meakot jan ren Kaun o. A ol amen me peikajal, kin koweikodo ni a dodok karoj. A ri atail amen, me jamama, en juaiki a kapwapwa. 10 A me kapwapwa en juaiki a jamama, pwe duen majal en rä a pan monedi. 11 Pwe katipin dakada, ap karakar, ap kamonedi rä kan o majal en rä pupedier, o mom a kajelel olar, iduen me kapwapwa o pan jora jan ni a wiawia kan. 12 Meid pai ol o, me wonweita ni jonapa, pwe murin a poedi, a pan ale nin in maur, me Kot kotin inauki on me pok on i. 13 Ma amen pan jonejon, a depa inda, me a jonejon ren Kot. Pwe Kot jota kak mi pan jonejon en mejued, o a pil jota kin kajonejon amen. 14 A amen amen kin jonejon ni a inon jued. 15 A inon jued lao wiauier, ap naitikadar dip; a dip, ni a unjokelar, kin naitikada mela. 16 Ri ai kompok kan, komail der ponepon kida. 17 Kijakij mau karoj o a japan kodido jan poa, jan ren Jam en marain akan, me jota man jon toror o jota man wukila. 18 A kotin kanaitik kida kitail majan melel, pwe kitail en wiala mejeni en japwilim a kan. 19 Ri ai kompok kan, komail aja, aramaj karoj en madan ron, a pwand en lokaia, o pwand en makar. 20 Pwe makar en ol o jota kin kapwareda pun en Kot. 21 I me komail en kajela pwel karoj o me jued karoj, ap ale on komail majan o, me padedier lol omail nin tiak en karakarak, i me kak on kamaureda nen omail. 22 A komail en kapwaiada majan o kaidin ron eta, a ma iduen, komail kin kotaue pein komail. 23 Pwe ma meamen kin ron majan o, ap jota kapwaiada, nan a raj on ol amen, me kin kilekilan maj en pali war a nan klaj, 24 Pwe murin a kilekilaner duen pein i, a koie la o pitipit monokela duen a janjal. 25 A me kin kilekilan melel nan kapun unjok o kajaledok, o kapwaiada, o ma a jota pan monokela, me a roner, a kapwaiada, nan i pan pai kida a wiawia kan. 26 Ma amen lamelame, me a kin papa Kot, ap jota kaineneda lo a, o ma a piti pein monion i, nan a dodok on Kot me mal kot. 27 A dodok min o pun mon Kot o Jam me wet: En apapwali japoupou o li odi kan ni ar apwal akan, o pera ki pein i jan jappa.