Taitəs
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm Taitəs
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Taitəs
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Pol təmətei nauəuə u tatuvən kəm Taitəs. Taitəs in Ianihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. kəti iətəm təməhatətə e Krɨsto. Pol təmiuvi=pa in o Krɨsto, kəni Taitəs təmol uək tepət ilau Pol təhmen əmə e Timoti. Kauteh nərgɨn nian tepət e Niutestɨmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Pol mɨne Taitəs kəmian e nɨtəni u Krit, kəni ilau kəmuətuəuin niməfaki kəti u ikɨnu. Pol təmiet mɨn, mətəu təməni=pən kəm Taitəs məmə in otətatɨg mol rəfin uək iətəm tətatɨg ikɨn əha. Krit in nɨtəni kəti iətəm təriauəh vivi e noliən tərah mɨn, nətəmimi kauteiuə pɨk nian rəfin, məutauən pɨk, kəni məutəlpah. Nəuvein kautəhuva e niməfaki kəni məutəni nəghatiən kəuteiuə tepət məmə okotos məni lan.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol tolkeikei məmə otasiru e Taitəs e rəhan mɨn uək əpəha e niməfaki əpəha Krit. Taitəs otəkeikei məfəri nətəmimi məmə okəhuva eldə mɨn o nehiən niməfaki. Kəni Pol tətəghati e noliən rəha nəghatiən kəm nətəmimi mɨn u kəsotohtəu-pəniən nətəlɨgiən rəha Taitəs. Kəni məfən nəgətuniən nəuvein rəha nəhatətəiən mɨne naliuəkiən əhruahru. Kəni in təməni məmə Taitəs otasisɨg viviən e nəgətuniən eiuə mɨn. Naunun nəghatiən təməni məmə otahli=pa iətəmimi kəti tuva masiru e niməfaki, kəni Taitəs in otəkeikei muva mɨn masiru e Pol.
1
Pol təməni təuvɨr kəm Taitəs
Taitəs. Iəu Pol, iətətei nauəuə u kəm ik. Iəu slef kəti rəha Uhgɨn, kəni iəu aposɨl kəti rəha Iesu Krɨsto. Təmahli=pa iəu məmə iəkasiru e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah məmə rəhan mɨn, məfəri nəhatətəiən rəhalah, masiru e lah məmə okotəhrun nəgətuniən pəhriən. Nian nətəmimi kəutohtəu=pən nəgətuniən pəhriən əha, kəni rəhalah nəmiəgəhiən otəhruahru kotəhmen=pən e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. Kitah kotəhrun nɨpəhriəniən əha, kəni motəhatətə lan. Kəni e noliən əha, rəhatah nətəlɨgiən tətatɨg əskasɨk rəkɨs məmə okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Aupən rəkɨs agɨn iətəm Uhgɨn təməsol əhanəhiən natimnati rəfin, mətəu Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nəmiəgəhiən itulɨn əha, məmə in otol lanəha. Kəni kitah kotəhrun əmə in təseiuəiən nian kəti mɨne. Kol 1:27 Kəni e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni, in təmol məmə nətəmimi okotəhrun nəghatiən rəhan. Ilah kotəhrun mətəu-inu Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah təməni mələhu nəghatiən kəti məmə təməfa uək u tətatɨg e nəhlmək məmə iəu iəkəni pətɨgəm nəghatiən əha rəha nəmiəgəhiən itulɨn.
Taitəs, rəhalau nəhatətəiən kətiəh, kəni e noliən rəha nəhatətəiən, in təhmen əmə məmə ik nətɨk pəhriən.
Rəhak nəfakiən məmə Uhgɨn Tatə rəhatah ilau Krɨsto Iesu, Iosmiəgəh rəhatah, pəh okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən kəm ik, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg ohnik. Rom 1:7; 2Kor 8:23; Kəl 2:3
Uək rəha Taitəs əpəha Krit
E nian iəmiet Krit, kəni iəmələhu ik nətatɨg məmə onəkol rəfin uək iətəm tətatɨg, kəni məmə onəkəfəri eldə mɨn rəha niməfaki mɨn, e taun mɨn rəfin e nɨtəni Krit təhmen əmə mə inu iəməni mɨne kəm ik.
Eldə mɨn rəha niməfaki, nəmiəgəhiən rəhalah otəkeikei məhruahru agɨn, kəni noliən tərah kəti tɨkə lan. Kəni ilah məsotol-pəniən rəhalah mɨn nɨpətan, kəni rəhalah kəlkələh mɨn okotəkeikei motəhatətə e Uhgɨn, kəni məsotan əpnapɨniən motol natimnati təsəhmeniən, kəni məsotəhtiən nəuia rəhalah tatə mɨne mamə məmə nətəmimi okotəni rah ilah ohni. Nəmiəgəhiən rəha eldə mɨn rəha niməfaki otəkeikei məhruahru vivi mətəu-inu ilah kautos uək asoli rəha Uhgɨn. Ilah nətəm kəuteh vivi nətəmimi, okotəkeikei motol lanəha məmə kəsotəfəri aruiən ilah, məutəkeikei kəm nətəmimi məmə okotohtəu=pən nətəlɨgiən rəhan kəni nɨkilah təsəmei uəhaiən. Kəni okəsotol uəhaiən niəməha. Səniəmə ilah nətəmimi rəha napɨsiən uə nəməuiən, kəni səniəmə ilah nəumɨs mɨn nətəm kautolkeikei pɨk məni məutaiu e noliən tərah mɨn məmə okotos.
Mətəu nəmiəgəhiən rəhalah in otəkeikei mol mɨn lanu. Ilah okotəkeikei mauteruh vivi nətəmimi nətəm kəutəhuva imalah ikɨn. Ilah nətəm kotolkeikei məmə okotol əmə natimnati iətəm təuvɨr, kəni noliən rəhalah in tətəgətun məmə ilah nətəm mətəh, kəni koteinatɨg. Ilah nətəmi rəha nɨtəu-pəniən nəghatiən rəha Uhgɨn. Rəhalah nəmiəgəhiən in otəkeikei məhruahru vivi e nəhmtɨ Uhgɨn. Ilah kotəhrun nəni aruiən e nɨkilah məmə okotəpəh noliən natimnati iətəm tərah kəni mautol əmə nati iətəm təuvɨr. Ilah okotəkeikei motəhatətə əskasɨk e nəghatiən rəha nanusiən təuvɨr məmə in nɨpəhriəniən təhmen=pən məmə kəməgətun ilah lan. Kəni inəha, ilah koteinatɨg vivi o nəgətuniən nətəmimi e nəgətuniən pəhriəniən iətəm in təhruahru məmə ilah okotohtəu=pən. Kəni nian nətəmimi nəuvein okotəni nəghatiən mɨn iətəm tol pɨsɨn e nəgətuniən pəhriən, kəni nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki okotəgətun əhruahru ilah motəni=pən kəm lah məmə rəhalah nəgətuniən in neiuəiən. 1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26
10 Iətəghati mɨn lanu mətəu-inu nətəmimi tepət e niməfaki əpəha Krit kotəməki e nɨpəhriəniən u. Ilah, nəghatiən rəhalah tətatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə, mətəu nuhuən lan tɨkə, kəni mautiuvi rəkɨs nətəmimi nəuvein e nəgətuniən eiuə mɨn rəhalah. Nətəmimi tepət rəha Isrel nətəm kəutəhatətə e Krɨsto, ilah kəutəhtul əskasɨk o Lou rəhalah, məutəni məmə okəkeikei kəhgi=pən nətəmimi məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. Ilah nəgətun eiuə mɨn. 1Tim 4:7 11 Ahtɨpəsɨg e nəghatiən rəhalah məmə okəsotəgətuniən e niməfaki nəgətuniən əha kotərah iətəm kəsotəhruahruiən məmə okotəgətun, mətəu-inu nəgətuniən rəhalah tətərəkɨn-rəkɨn nəhatətəiən rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin rəha nətəmimi nəuvein. Ilah kautəgətun neiuəiən əha mətəu-inu kotolkeikei məmə okotos məni lan, mətəu kəsotaulɨsiən ohni. 2Tim 3:5-6; 1Pitə 5:2
12 Iətəm Krit kəti aupən, in iəni kəti rəhalah, in mɨn təməni mɨn lanu məmə, “Nətəm Krit, ilah nətəmi rəha neiuəiən nian rəfin. Kəni ilah kotəhmen e kuri arpɨn mɨn. Kəni ilah nəlpah, nian rəfin ilah kotolkeikei əmə məmə kəutauən.” 13 Mətəu nəghatiən rəha iəni u, in tol əmə nɨpəhriəniən. Kəni tol lanəha, ahi ilah məni=pən kəm lah məmə rəhalah nəgətuniən in neiuəiən, pəh ilah okotəhatətə əmə e nəghatiən pəhriən, 2Tim 4:2 14 kəni ilah okəsotohtəu-pəniən nonagei rəha nətəm Isrel mɨne nəghatiən rəha nətəm kəutəpəh nəghatiən pəhriən. 1Tim 4:7 15 Kəni nəkotəhrun məmə nətəmimi nətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, nati tɨkə iətəm otol ilah kotamɨkmɨk. Mətəu nətəmimi nətəm kəutamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, kəti noliən kəti tɨkə iətəm otol ilah kotəhruahru. Kəni tol lanəha, nətəlɨgiən mɨne nɨkilah pəti kəsuəhruahruiən, kəni ilah kotəruru nakiliən nati iətəm təuvɨr, mɨne nati iətəm tərah. 16 Ilah kəutəni məmə kotəhrun Uhgɨn, mətəu noliən rəhalah tətəgətun məmə kəuteiuə, ilah kəutəuhlin nəmtahlah kəm Uhgɨn. Nətəmimi mɨn əha kotərah agɨn, motalməli məutəhti nəuia Uhgɨn, kəni ko ilah kəsotoliən nati təuvɨr kəti mɨne. 1Jon 1:6; 2:4

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:2 Kol 1:27

1:4 Rom 1:7; 2Kor 8:23; Kəl 2:3

1:9 1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26

1:10 1Tim 4:7

1:11 2Tim 3:5-6; 1Pitə 5:2

1:13 2Tim 4:2

1:14 1Tim 4:7

1:16 1Jon 1:6; 2:4