28
Když pak končila sobota a svítalo na první [den] týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm. Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. A strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl pak odpověděl ženám: “Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán. Jděte rychle a řekněte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. Hleďte, řekl jsem vám [to].” A [tak] rychle odešly od hrobu s bázní a s velikou radostí a běžely, aby [to] oznámily jeho učedníkům. A když to šly oznámit jeho učedníkům, vtom se s nimi setkal Ježíš a pozdravil je. Přistoupily tedy, objaly jeho nohy a poklonily se mu. 10 Tehdy jim Ježíš řekl: “Nebojte se, jděte a oznamte mým bratrům, ať jdou do Galileje a tam mě spatří.” 11 A když ty [ženy] odcházely, hle, někteří ze stráže šli do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. 12 A když se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům mnoho peněz 13 a řekli: “Mluvte [takhle]: ‘V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.’ 14 A kdyby o tom uslyšel vladař, my ho přesvědčíme a zbavíme vás starostí.” 15 Oni tedy vzali peníze a dělali, jak byli naučeni. A tato řeč je mezi Židy rozhlášena až do dnešního dne. 16 Jedenáct učedníků pak šlo do Galileje, na tu horu, kterou jim Ježíš určil. 17 A když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. 18 Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: “Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.