^
1 ਇਤਿਹਾਸ
ਆਦਮ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਏਸਾਓ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਹਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਰਾਜਾ ਯਕਾਨਯਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੂਚੀਆਂ
ਸ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਸ਼ਿਮਓਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਗਾਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ
ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਮਨਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ
ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਲੇਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਗਾਇਕ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਭਾਗ
ਯਿੱਸਾਕਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਨਫਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਅਫਰਾਈਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਬਾਨ
ਹੋਰ ਲੇਵੀ
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਦਾਊਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ
ਸੀਕਲਗ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਸਮਰਥਕ
ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਮੱਨਸ਼ਾਹ ਗੋਤ ਵਿਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿਰਯਥਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੰਮ
ਫ਼ਲਿਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਿਬੋਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਧਨਾ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾਊਦ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਰੱਬਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਫ਼ਲਿਸਤੀ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਬਾਨ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਹੋਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼
ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਭਾ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ