1 CHRONICLES
1 ਇਤਿਹਾਸ
ਭੂਮਿਕਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ, ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
2. ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ 1:1 - 9:44
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ 10:1 - 14
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 11:1 - 29:3
(1) ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 11:1 - 22:1
(2) ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 22:2 - 29:30
ਆਦਮ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ
(ਉਤਪਤ 5:1-32, 10:1-32, 11:10-26)
੧ ਆਦਮ, ਸੇਥ, ਅਨੋਸ਼, ੨ ਕੇਨਾਨ, ਮਹਲਲਏਲ, ਯਰਦ, ੩ ਹਨੋਕ, ਮਥੂਸ਼ਲਹ, ਲਾਮਕ, ੪ ਨੂਹ, ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ । ੫ ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ, ਯਾਵਾਨ, ਤੁਬਲ, ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੀਰਾਸ । ੬ ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਸ਼ਕਨਜ਼ ਤੇ ਰੀਫ਼ਥ ਅਤੇ ਤੋਗਰਮਾਹ ੭ ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲੀਸ਼ਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਕਿੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ । ੮ ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਕੂਸ਼, ਮਿਸਰਯਿਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ । ੯ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾ, ਰਅਮਾਹ, ਸਬਤਕਾ । ਰਅਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ । ੧੦ ਕੂਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਰੋਦ ਸੀ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ । ੧੧ ਮਿਸਰਯਿਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਲੂਦੀਮ, ਲਹਾਬੀਮ, ਨਫ਼ਤੁਹੀਮ, ੧੨ ਪਤਰੁਸੀਮ, ਕਸਲੁਹੀਮ ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਰੀਮ ਸਨ । ਕਸਲੁਹੀਮ ਤੋਂ ਫ਼ਲਿਸਤੀ ਨਿੱਕਲੇ । ੧੩ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸੀਦੋਨ ਉਹ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੇਥ, ੧੪ ਯਬੂਸੀ, ਅਮੋਰੀ, ਗਿਰਗਾਸ਼ੀ, ੧੫ ਹਿੱਵੀ, ਅਰਕੀ, ਸੀਨੀ, ੧੬ ਅਰਵਾਦੀ, ਸਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਾਥੀ । ੧੭ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਲਾਮ, ਅੱਸ਼ੂਰ, ਅਰਪਕਸਦ, ਲੂਦ, ਅਰਾਮ, ਊਸ, ਹੂਲ, ਗਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ । ੧੮ ਅਰਪਕਸਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਲਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਬਰ ਸੀ । ੧੯ ਏਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕਟਾਨ ਸੀ । ੨੦ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸ਼ਾਲਫ, ਹਸਰਮਾਵਥ, ਯਾਰਹ, ੨੧ ਹਦੋਰਾਮ, ਊਜ਼ਾਲ, ਦਿਕਲਾਹ, ੨੨ ਏਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ, ਸ਼ਬਾ, ੨੩ ਓਫੀਰ, ਹਵੀਲਾਹ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ । ਇਹ ਸਭ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੨੪ ਸ਼ੇਮ, ਅਰਪਕਸਦ, ਸਾਲਹ, ੨੫ ਏਬਰ, ਪਲਗ, ਰਊ, ੨੬ ਸਰੂਗ, ਨਾਹੋਰ, ਤਾਰਹ ੨੭ ਅਬਰਾਮ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
(ਉਤਪਤ 25:12-16)
੨੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਸਨ । ੨੯ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਜੇਠਾ ਨਬਾਯੋਥ, ਫਿਰ ਕੇਦਾਰ, ਅਦਬਏਲ, ਮਿਬਸਾਮ, ੩੦ ਮਿਸ਼ਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮੱਸਾ ਹਦਦ, ਤੇਮਾ, ੩੧ ਯਟੂਰ, ਨਾਫੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਦਮਾਹ । ਇਹ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੩੨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ: ਜਿਮਰਾਨ, ਯਾਕਸਾਨ, ਮਦਾਨ, ਮਿਦਯਾਨ, ਯਿਸ਼ਬਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਆਹ । ਯਾਕਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ । ੩੩ ਮਿਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਫਾਹ, ਏਫਰ, ਹਨੋਕ, ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਦਾਆਹ । ਇਹ ਸਭ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ।
ਏਸਾਓ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
(ਉਤਪਤ 36:1-19 )
੩੪ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਮਿਆ । ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਸਾਓ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ । ੩੫ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼, ਰਊਏਲ, ਯਊਸ਼, ਯਅਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ । ੩੬ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸ਼ਫੀ, ਗਅਤਾਮ, ਕਨਜ਼, ਤਿਮਨਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ । ੩੭ ਰਊਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ ਸ਼ੱਮਾਹ, ਅਤੇ ਮਿੱਜ਼ਾਹ ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ
(ਉਤਪਤ 36:20-30)
੩੮ ਸੇਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਲੋਟਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ, ਸਿਬਓਨ, ਅਨਾਹ, ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ । ੩੯ ਲੋਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹੋਰੀ, ਹੋਮਾਮ ਅਤੇ ਲੋਟਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਤਿਮਨਾ ਸੀ । ੪੦ ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲਯਾਨ, ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ, ਸ਼ਫੀ ਅਤੇ ਓਨਾਮ । ਸਿਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅੱਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਹ । ੪੧ ਅਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਦੀਸ਼ੋਨ । ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹਮਰਾਨ, ਅਸ਼ਬਾਨ, ਯਿਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ । ੪੨ ਏਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਬਿਲਹਾਨ, ਜ਼ਅਵਾਨ ਅਤੇ ਯਅਕਾਨ । ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਊਸ ਤੇ ਅਰਾਨ ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
(ਉਤਪਤ 36:31-43)
੪੩ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸਨ, ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾ । ੪੪ ਜਦੋਂ ਬਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰਾਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੪੫ ਜਦੋਂ ਯੋਬਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੪੬ ਜਦੋਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਦਯਾਨ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਥ ਸੀ । ੪੭ ਜਦੋਂ ਹਦਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੇਕਾਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੪੮ ਜਦੋਂ ਸਮਲਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਹੋਬੋਥ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੪੯ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਅਲਹਾਨਾਨ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੫੦ ਜਦੋਂ ਬਅਲਹਾਨਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਦਦ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਟਬੇਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਾਹਾਬ ਦੀ ਪੋਤੀ ਤੇ ਮਟਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੫੧ ਹਦਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਤਿਮਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਲਯਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਯਤੇਤ, ੫੨ ਸਰਦਾਰ ਆਹਲੀਬਾਮਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਏਲਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਪੀਨੋਨ, ੫੩ ਸਰਦਾਰ ਕਨਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਤੇਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਿਬਸਾਰ ੫੪ ਸਰਦਾਰ ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਈਰਾਮ । ਇਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ।