^
ਆਮੋਸ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਅਰਾਮ
ਫ਼ਲਿਸਤ
ਸੂਰ
ਅਦੋਮ
ਅੰਮੋਨ
ਮੋਆਬ
ਯਹੂਦਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ
ਸਾਮਰਿਯਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਧਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਣ
ਟਿੱਡੀਆਂ
ਅੱਗ
ਸਾਹਲ
ਆਮੋਸ ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ
ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਤਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ