^
ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ
ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ । ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ
ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਧਰਮੀ
ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਲ
ਬੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ
ਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰਜ਼