^
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਨਬੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਾਵਤ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਝੂਠੀਆਂ ਨਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਪੁੱਤਰੀ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ
ਇੱਕ ਨੇਮ ਜੋ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ
ਉਕਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਗਿਆਕਾਰੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ
ਹੱਤਿਆਰਾ ਨਗਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਦੋ ਵਿਭਚਾਰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਉੱਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਫ਼ਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸੂਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਗੀਤ
ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਤਨ
ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ
ਮਿਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ
ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ
ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ
ਗੋਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਗੋਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਗੋਗ ਦੀ ਹਾਰ
ਗੋਗ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ
ਭਵਿੱਖਤ ਹੈਕਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
ਬਾਹਰੀ ਵੇਹੜਾ
ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਭਵਨ
ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਭਵਨ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ
ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਪ
ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਵੇਦੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜਾਜਕ
ਦੇਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਾਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਪਰਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਰਬ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਭਾਗ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭਾਗ
ਹੋਰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ
ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ