^
ਹਬੱਕੂਕ
ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਹਬੱਕੂਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਹਬੱਕੂਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ