^
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ
ਫਿਲਿਪੁੱਸ ਅਤੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ
ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਦਿਮੁਸ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ
ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਸਾਮਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਯਿਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ
ਪਤਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਿਸੂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਕੀ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ?
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਦਰਿਆ
ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਵਿਭਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ
ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਆਤਮਿਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ
ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ
ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਣਾ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼
ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ
ਯੂਨਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ
ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ: ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਯਿਸੂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੈਰ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਯਿਸੂ ਮਹਿਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਅੰਨਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਿਸੂ
ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨਾ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਖਾਲੀ ਕਬਰ
ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਥੋਮਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਤਿਬਿਰਿਯਾਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੇਲਾ