^
ਯੂਨਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ
ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ
ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ