^
ਨਹਮਯਾਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਹਮਯਾਹ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ
ਲੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਜਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਨਹਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ
ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ
ਪਾਪ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਨੇਮ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਜਾਜਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਉਪਾਸਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ
ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰ