^
ਗਿਣਤੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੇਵੀ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਜੇਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਥੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਲੇਵੀਆਂ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮਰਾਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਵੇਦੀ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ
ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਰਪਣ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਚ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟੇਰੇ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੜਬੜਾਉਣਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ
ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਪ
ਸਬਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝਾਲਰ
ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦਾ ਆਕੀ ਹੋਣਾ
ਧੂਪਦਾਨ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਮਲੀਆਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੰਮ
ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ
ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਦੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ
ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ
ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਾਰ
ਰਾਜਾ ਬਾਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਆਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਬਿਲਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਧੀ
ਬਾਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਆਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਬਿਲਆਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਬਿਲਆਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਬਿਲਆਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਬਿਲਆਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਸੀਸ ਦੇ ਬਚਨ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਚਾਰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ
ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਵਾਢੀ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ
ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
ਢਾਈ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਸੇ ਪਾਰ ਵੱਸ ਜਾਣਾ
ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ
ਖੂਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਨਗਰ
ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ