^
ਰੂਥ
ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ
ਰੂਥ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਾਓਮੀ ਦੀ ਰੂਥ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਰੂਥ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਬੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਵੰਸ਼