Main Index: Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari)

 

1 Tawarikh 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

27:1 Urusan pemerintahan kerajaan Israel diatur oleh kepala-kepala keluarga, pemimpin-pemimpin kaum dan perwira-perwira. Setiap tahun selama sebulan ada satu kelompok yang bertugas secara bergilir di bawah pimpinan seorang kepala. Masing-masing kelompok terdiri dari 24.000 orang. Inilah nama para kepala kelompok yang bertugas untuk setiap bulan: Bulan pertama: Yasobam anak Zabdiel (ia anggota kaum Peres suku Yehuda). Bulan kedua: Dodai, keturunan Ahohi. Miklot adalah wakilnya. Bulan ketiga: Benaya anak Imam Yoyada; ia pemimpin "Kelompok Tridasawira" (Amizabad anaknya adalah wakilnya). Bulan keempat: Asael saudara Yoab (penggantinya adalah Zebaja, anaknya). Bulan kelima: Samhut, keturunan Yizrah. Bulan keenam: Ira anak Ikes, dari kota Tekoa. Bulan ketujuh: Heles, keturunan Efraim dari kota Peloni. Bulan kedelapan: Sibkhai dari kota Husa (ia anggota kaum Zerah, suku Yehuda). Bulan kesembilan: Abiezer dari kota Anatot di wilayah suku Benyamin. Bulan kesepuluh: Maharai, keturunan Zerah dari kota Netofa. Bulan kesebelas: Benaya dari kota Piraton di wilayah suku Efraim. Bulan kedua belas: Heldai keturunan Otniel dari kota Netofa.

27:2 (27:1)

27:3 (27:1)

27:4 (27:1)

27:5 (27:1)

27:6 (27:1)

27:7 (27:1)

27:8 (27:1)

27:9 (27:1)

27:10 (27:1)

27:11 (27:1)

27:12 (27:1)

27:13 (27:1)

27:14 (27:1)

27:15 (27:1)

27:16 Inilah daftar nama kepala suku dalam bangsa Israel: (Suku-Kepala), Ruben-Eliezer anak Zikhri; Simeon-Sefaca anak Maakha; Lewi-Hasabya anak Kemuel; Harun-Zadok; Yehuda-Elihu, salah seorang saudara Raja Daud; Isakhar-Omri anak Mikhael; Zebulon-Yismaya anak Obaja; Naftali-Yerimot anak Azriel; Efraim-Hosea anak Azazya; Manasye yang di sebelah barat Sungai Yordan-Yoel anak Pedaya; Manasye yang di sebelah timur Sungai Yordan-Yido anak Zakharia; Benyamin-Yaasiel anak Abner; Dan-Azareel anak Yeroham.

27:17 (27:16)

27:18 (27:16)

27:19 (27:16)

27:20 (27:16)

27:21 (27:16)

27:22 (27:16)

27:23 Raja Daud tidak mengadakan sensus di antara orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun, sebab TUHAN sudah berjanji hendak membuat orang Israel sebanyak bintang di langit.

27:24 Yoab anak Zeruya sudah mulai mengadakan sensus, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab Allah menghukum orang Israel, karena sensus itu. Itulah sebabnya jumlah mereka tidak tercatat dalam buku Raja Daud.

27:25 Inilah daftar nama para pengurus harta milik raja: Gudang-gudang di istana dan di Yerusalem: Azmawet anak Adiel. Gudang-gudang di luar Yerusalem: Yonatan anak Uzia. Pekerja-pekerja ladang: Ezri anak Kelub. Kebun-kebun anggur: Simei dari kota Rama. Tempat-tempat penyimpanan anggur: Zabdi dari kota Syifmi. Pohon zaitun dan pohon ara (di kaki pegunungan sebelah barat): Baal-Hanan dari kota Gederi. Tempat-tempat penyimpanan minyak Zaitun: Yoas. Ternak di Padang Saron: Sitrai dari kota Saron. Ternak di lembah-lembah: Safat anak Adlai. Unta: Obil keturunan Ismael. Keledai: Yehdeya dari kota Meronot. Domba dan kambing: Yazis, orang Hagri.

27:26 (27:25)

27:27 (27:25)

27:28 (27:25)

27:29 (27:25)

27:30 (27:25)

27:31 (27:25)

27:32 Paman Raja Daud yang bernama Yonatan, adalah seorang penasihat yang pandai dan terpelajar. Ia dan Yehiel anak Hakhmoni diserahi tanggung jawab atas pendidikan putra-putra raja.

27:33 Ahitofel adalah penasihat raja, dan Husai orang Arki, adalah penasihat dan sahabat karib raja.

27:34 Setelah Ahitofel meninggal, ia digantikan oleh Abyatar dan Yoyada anak Benaya. Panglima angkatan perang kerajaan adalah Yoab.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com