සිංහල බයිබලය

SROV

If using an Android or Apple device please download and use our Bible App to read and listen the Bible in English plus 36 other languages:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes


කරුණාකර, සිංහල භාෂාවෙන් ශුද්ධ බයිබලය පොත තෝරන්න:

පරණ ගිවිසුමේ - O.T.
[No Book Nos.]

අලුත් ගිවිසුම - N.T.