×
Home: Mobile Home: Original Style Christian Netflix Jewish Stories X-Witch X-Muslim MP3 Bible Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Kids Videos Worship Music Vids for New Believers Random Video What's New
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
AI Tech Site Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home

UnityPangitain ni Unity
Ang panghuling panahong pangitain ng isang batang babae mula sa India na ang pangalan ay Unity.
(Bahagi ng Shillong Revival)

PDF  DOC
[Video:AVI Regarding Shillong Revival]

French  Arabic  German  Spanish  Indonesian Trad.Chinese  Korean  Japanese  Punjabi  Swedish  Tagalog  Urdu  Portuguese  Thai  Penlihatan  Burmese  Telugu  Tamil  Slovak  Amharic Hindi

 

RaptureNang araw na ako ay nagkaroon ng isang pangitain ni Hesus ay noong Linggo ng Kabataan, ika – 9 ng Marso, 2006.
Sinabi ni Hesus sa akin ang tatlong bagay;

1. Ang Pagdagit (rapture) ng mga Binanal (Saints).
2. Ang Paghahari ng Halimaw.
3. Ang mga Hatol ng Diyos.

Kicked out of HeavenAng lahat ng mga Binanal na ginawa ang Kanyang kalooban ay kinuha pataas sa pagdagit (rapture), na kung saan si Hesus ay nagpakita sa kalagitnaan sa mga kalangitan. Kinuha Niyang lahat ang nasa Mundo na ginawa ang Kanyang kalooban. Ang mga matatapat na nasa mga libingan ay kinuha rin pataas sa kalawakan sa kasalukuyang pagdagit.

Pagkatapos ng pagdagit, nakakita ako ng mga anghel na nakikipagdigma sa isang dragon na siyang 666. Siya ay natalo, at wala nang lugar sa kanya sa kalangitan, kaya siya ay ibinagsak sa mundo. Sinabi ng dragon na paghaharian niya ang buong mundo ng ilang taon.

Siya ay umalis at pagkatapos isa pang halimaw ang dumating na may 10 ulo at 7 sungay. Nakasuot siya ng mga korona sa kanyang ulo na may taglay na mapamusong na mga pangalan nakasulat sa ibabaw.

Mark of the BeastTagapagpahayag: Siya ba ay mukhang isang tao?

Mukha siyang isang tao, subalit higit na kahindik hindik na nakakatakot. Nakita ko iyon habang siya ay naghahari, maging ang bigas ay may taglay ng kanyang tatak sa ibabaw nito. Kahit na ang pera ay may tatak ng kanyang tanda sa ibabaw nito. Ang mga tao na naniniwala sa kanya ay may taglay na tatak na nakaselyo sa ibabaw nila, na ito ay 666.

Christian's PersecutedTagapagpahayag: Nilagay niya ang tanda na 666 sa lahat ng negosyo? Kaya ano ang nangyari sa kanila na nananalig kay Hesus?

Sila na nananalig kay Hesus, sa oras na iyon, ay pinag-uusig nang higit. Ang kanilang mga laman ay hiniwa habang sila ay mga buhay pa, ang kanilang mga mata ay dinukit palabas. Ang kanilang mga lalamunan ay ginilitan at sila ay nilubog sa kumukulong mantika sa mga malalaking lalagyanan.

Nang si Hesus ay muling dumating sa mundo Siya ay bumaba sa ibabaw ng Mundo. Nang ang dragon, na siyang 666, makita ang kaluwalahatian ni Hesus, hindi ito makayanan ng dragon at tumakas. Nang muling dumating si Hesus, yaong mga patay, yaong mga naiwan sa pagdagit o rapture ay nagising mula sa kanilang mga libingan.

Angel Blows TrumpetHinipan ng mga anghel ang kanilang mga trumpeta at lahat ng mga patay ay muling nagbangon mula sa kanilang mga libingan upang tumungo sa araw ng paghuhukom ng Diyos.

Tagapagpahayag: Kamangha-mangha, kamangha-mangha, Ok ano pa Unity?

Jesus seperates sheeps and goatsPagkatapos nilagay ni Hesus ang mga kambing sa kaliwa at ang mga tupa sa kanan. Ang mga kambing na ito ay yaong hindi gumanap sa Kanyang kalooban at sila ay may tatak na 666.

Yaong nasa gawing kanan ay ang mga tupa. Taglay nila ang tanda ng krus at sila yaong gumanap sa kalooban ni Hesus.

Pagkatapos hinatulan ng Diyos ang bawat isa at ang bawat tao na ihiniwalay ni Hesus mula sa mga grupo, ang mga kambing at mga tupa. At ang bawat isa ay hinatulan sa harap ng Diyos. At ang bawat kasalanan ng tao ay nakita sa isang telebisyon.

Tinanong ng Diyos, “Kapagka ang isang tao ay nagpatotoo sa iyo tungkol kay HesuKristo, ikaw ba ay nanalig at nagsisi o hindi? Kung sila ay sumagot ng “Hindi” pagkatapos sila ay itinapon sa Impiyerno. Nakita ko na sila na itinapon sa impiyerno, nahulog sa isang walang hangganang butas. Sila ay nahulog sa butas at sila’y hinagis na walang pinatutunguhang anuman. Mayroon doong isang napakainit na nagngangalit na apoy. Naghihiyawan sila at tumitili nagmamakaawa ng habag kay Hesus.

Nakita ko rin ang isang lugar na puno ng mga bulate o uod, malalaking mga ahas at apoy ng impiyerno. Nakakita rin ako doon ang mga tao. Ang mga uod o bulate ay papasok sa isang butas ng ilong at lalabas sa kabila. Nakakita ako ng isang malaking higad na nanunusok tinusok ang panga ng isang lalake. Nakita ko ang isang ahas pumulupot sa isang katawan at ang mga higad gumagapang sa ibabaw ng mga katawan ng mga tao.

burning in hellPAGSISISI AY DITO LAMANG SA MUNDO AT HINDI SA KABILANG BUHAY

Tagapagpahayag: Ano ang nangyari pagkatapos noon?

Sabi ni Hesus na ngayon ang oras para sa iyo na magsisi. Sa pagpapanauling (revival) ito ikaw ay maliligtas. Ibinigay sa atin ni Hesus ang pagpapanauling (revival) ito dahil mahal Niya tayo.

Tagapagpahayag: Ano pa Unity?

Iyon na lahat. [Wakas ng Pangitaing ito]

Jesus playing with kids[Si Unity ay mayroon pang pangitain/panaginip sa pagpapanauli (revival) sa Australia!]

Tagapagpahayag: Saan sa Australia, saang lungsod?
[Tila hindi alam ni Unity kung saang lungsod siya dinala sa kanyang pangitain/panaginip]

Nakatagpo ko si Hesus isang Linggo at ipinahayag niya sa akin ang ilang mga kagilagilalas na mga bagay. Dinala rin ako ni Hesus sa Australia, na kung saan nakatagpo ko ang 4 na kaibigan, John, Kenny, Mark at Mary. Nakita ko ang maraming tao na mukhang masasaya, sumasayaw at umaawit. Natikman nila ang pagpapanauli (revival). Ako ay umaawit at sumasayaw at masaya na kasama sila dahil ginawa ni Hesus ang isang pagpapanauli (revival) sa Australia. Sa simbahan na iyon sa Australia nakita ko ang maraming mga anghel sa loob at labas ng simbahan. Sila’y nagliliparan paikot na pabilog. Hinihipan nila ang kanilang mga trumpeta at umaawit ng mga papuri at pasasalamat kay Hesus. Pagkatapos sinabi ni Hesus dadalhin Niya ako sa lugar ding iyon at magkikita kaming muli isang araw.

[Wakas ng Video]
https://www.youtube.com/watch?v=b2nYlKEchVc

Isinalin sa Tagalog ni Reyn Araullo
Ika-7 ng Mayo, 2008
email:
[email protected]
www.reyaraullo.multiply.com