^
ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ
ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ
ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਿਸ਼ਟੀ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
ਤੀਤੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ
ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ
ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਡਾ
ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਮਸਕਾਰ