^
2 ਸਮੂਏਲ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਨਾ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਗੀਤ
ਦਾਊਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ
ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਅਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ
ਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾਊਦ ਦੀ ਤੋਬਾ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ
ਰੱਬਾਹ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਨ
ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਯੋਆਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਮਿਲਨਾ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੀਬਾ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਹੂਸ਼ਈ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣਾ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਿਮਈ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ
ਬਰਜ਼ਿੱਲਈ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ
ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ
ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗਿਬਓਨੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਜਨ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਾ